Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal mot 2020

Her finn du ei samling kronikkar i serien "Møre og Romsdal mot 2020" der fylkeskommunen tek opp tema som er aktuelle å ta med i planlegginga fram mot 2020.


Leik i sentrum er avgjerande for byens utvikling!

Vi har alt å vinne på å leggje til rette for leik i sentrum av byane våre. Leik er ein føresetnad for at bymiljøet skal opplevast som levande, aktivt og sosialt. Ungar og leik skapar byliv og bidreg til at byen blir brukt. Gløymer vi leiken har sentrum tapt.

Les meir

Då damene drog – kampen om kompetansen.

I TV2-serien «Da damene dro» reiste alle damene i ei norsk bygd bort i 10 dagar og karane måtte klare seg aleine heime. I Møre og Romsdal er ikkje verkelegheita like fortetta, men kanskje meir dramatisk. Som eg skal vise i denne kronikken dreg ein del damer frå regionen, og dei kjem dessverre ikkje heim etter 10 dagar. Konsekvensen er tap av kompetanse.

Les meir

Kva kan kommunane gjere for miljøutfordringane?

Biene forsvinn med katastrofale konsekvensar, høyrer vi i media. Men biene er ikkje dei einaste som slit. Redusert naturmangfald er saman med klimaendringar den største globale miljøutfordringa vi har. Kva kan kommunane gjere med det?

Les meir

Kvifor gå, sykle og reise kollektivt?

Sentrale styresmakter og fylkeskommunen vil at fleire skal gå, sykle og reise kollektivt. Kvifor er dette så viktig, og kva skal til for at vi skal oppnå dette? 

Les meir

Kultur, kreativitet og kroner

Kreative næringar kan gi Møre og Romsdal auka verdiskaping, attraktive lokalsamfunn og ein meir mangfaldig arbeidsmarknad.

Les meir

Levande bysentrum – puls heile døgnet

Den nasjonale- og internasjonale busettingstrenden er udiskutabel;  flyttestraumen mot dei store byane aukar. Dette ser vi også i Møre og Romsdal.  Men evnar vi å planleggje for urban og berekraftig vekst i fylket vårt?  Med aukande folketalsutvikling og klima- og energiutfordringar, kan fortetting vere en del av løysinga.

Les meir

Korleis betre folkehelsa?

I Noreg er det brei politisk einigheit om dei overordna måla for folkehelsa. Kva er situasjonen i Møre og Romsdal, og kva bør ein gjere for å betre folkehelsa i fylket?

Les meir

Kor mange blir vi i Møre og Romsdal?

Statistisk sentralbyrå (SSB) forventar at Møre og Romsdal vil få meir enn 2 000 nye innbyggarar i snitt per år fram til 2030. Om dette slår til kan fylket passere 300 000 innbyggarar i år 2032, og vi vil i så fall kunne sjå tilbake på ein av dei sterkaste vekstperiodane sidan krigen. Kva ligg i desse prognosane og i kva grad er dei realistiske?

Les meir

5000 nye statlege arbeidsplassar i Møre og Romsdal?

Høgre har vedtatt at dei vil flytte statlige arbeidsplassar ut til alle landsdelar. Kva argument finst for at nokre skal lokaliserast til Møre og Romsdal?

Les meir

Kontaktpersonar

Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post