Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Regional delplan for klima og energi

Regional delplan for klima og energi

Regional delplan for klima og energi er ei av dei prioriterte planoppgåvene i Regional planstrategi 2012 -2016.

Regional delplan for klima og energi 2015-2020 vart vedteken i fylkestinget 15. juni 2015, sak T-24/15. 


Vedtak om Regional delplan for klima og energi

Reduserte klimautslepp, auke i fornybar energi, konkrete miljøtiltak i kommunane er blant hovudmåla.

Les meir

Regional delplan for klima og energi er lagt ut på høyring

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal gjorde 26.01.2015 følgjande vedtak: I medhald av plan- og bygningslova § 8-3 legg fylkesutvalet forslag til Regional delplan for klima og energi ut til offentleg ettersyn, med høyringsfrist 10. april 2015.

Les meir

Høyring av planprogram for Regional delplan for klima og energi

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok på møte 25. februar 2013 sak U 18/13 å legge planprogrammet for Regional delplan for klima og energi ut til høyring og offentleg ettersyn.

Les meir

Kontaktpersonar

Arne Håkon Sandnes Arne Håkon Sandnes
Prosjektleder Klima og miljø
71 28 03 50 /
Mob. 408 72 123
Send e-post

Planen sitt føremål

  • Klimagassutsleppa i Møre og Romsdal skal, i forhold til utsleppa i 2009, reduserast med meir enn 10 prosent innan 2020.
  • Gjennom ny fornybar energi, energieffektivi­sering og energiomlegging skal det frigjerast minst 2 TWh elektrisitet
  • Innan 2020 skal det vere gjennomført minst fem ­konkrete tiltak i kvar kommune i fylket for å betre miljøet og redusere klimagassutslepp.

Politisk behandling

15. juni 2015
Fylkestinget sak T-24/15

26. januar 2015
Fylkesutvalet sak U-5/15
Høyringsutkast Regional delplan for klina og energi

1. juli 2013
Fylkesutvalet sak U-88/13
Planprogram for Regional delplan klima og energi -
Endeleg vedtak