Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Regional delplan for kulturminne

Regional delplan for kulturminne

Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi er ei av dei prioriterte planoppgåvene i Regional planstrategi 2012 -2016.  

Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi vart vedteken i fylkestinget etter andre gongs høyring og offentleg ettersyn 15. juni 2015, sak T-33/15.


Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi - vedtatt etter andre gongs høyring

Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi skal vere eit grunnlag for det samla arbeidet med kulturminnevern i Møre og Romsdal, i fylkeskommunen, i kommunane for fylkesmannen og andre sentrale aktørar i sitt planarbeid.

Les meir

Regional delplan for kulturminner til høyring og offentleg ettersyn

Møre og Romsdal fylkeskommune har i tråd med vedteken planstrategi laga eit forslag til regional delplan for kulturminne. Fylkesutvalet vedtok den 23.februar i sak U-14/15 å legge planforslaget ut til andre gongs høyring og offentleg ettersyn.  Frist for høyringa er sett til 15.april 2015.

Les meir

Regional delplan for kulturminne - sak T-27/14

Fylkestinget vedtok i sak T-27/14 i møte 16.juni 2014 at regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi ikkje kunne godkjennast slik den låg føre, men må sendast ut på ny høyringsrunde.  

Les meir

Regional delplan for kulturminne til høyring og offentleg ettersyn

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok i møte den 27.01.2014, sak U-1/14, med heimel i Plan- og bygningslova §§ 5-2 og 8-3 å legge framlegg til Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi til høyring.  Høyringsfristen er sett til 3.april 2014. 

Les meir

Planprogram for Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi

Fylkesutvalet vedtok i møte 26. november 2012, sak U-168/12,  planprogram for Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi. Planprogrammet har vore til høyring med frist 01. oktober 2012 for innspel.

Les meir

Kontaktpersonar

Bjørn Ringstad Bjørn Ringstad
Fylkeskonservator
71 28 04 39 /
Mob. 414 58 971
Send e-post
Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post

Planen sitt føremål

Hovudføremålet med planen er å utvikle strategier for forvaltning, formidling og bruk av kulturarven i Møre og Romsdal som flest mogleg er samde om.

Dokument

Planprogram

Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi
juni 2015

Vedlegg:
1) Om kulturminna i planen og grunnlag for utval

2) Juridisk verkemiddel i kulturminnevernet

3) Sentrale omgrep og definisjonar

Oversiktsliste kulturminne og kulturmiljø som er vurdert til å vere av nasjonal eller regional verdi (pdf)

Kulturarv på nett
På GISLINK kan du finne informasjon om freda, verna og verneverdige kulturminne og kulturmiljø i Møre og Romsdal.

 

Politisk behandling

 
Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi
Vedtak Fylkesting sak T-33/15

Planprogram
Vedtak fylkesutval: U-168/12
 
_________________

Regional delplan for kulturminne - forslag til plan 
andre gongs høyring U-14/15

Regonal delplan for kulturminnevern til 1. gongs høyring, U-1/14

Handlingsprogram og årleg rapportering

-