Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Strategiar Samferdselsområde

Strategiar på sentrale område innan samferdsel:

Les meir

Fagplan bibliotek 2017 - 2020

I følgje biblioteklova er det Fylkeskommunen sitt ansvar å utvikle biblioteka i regionen.

Les meir

Kvalitetsplanen

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017 – 2021

Les meir

FoI for kommunal sektor

Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal skal bidra til å auke innovasjonskapasiteten i kommunane og fylkeskommunen. Strategien vart vedtatt i fylkestinget 26. april. i sak T-10/17

Les meir

Landbruksmelding for Møre og Romsdal 2017-2021

Landbruksmeldinga er retningsgjevande for utviklinga av landbruket på regionalt nivå, og skal bidra til å styrke landbruket og landbruksbasert næringsutvikling i fylket.

Les meir

FylkesROS Møre og Romsdal

Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap var ein av planoppgåvene som vart prioritert i Regional planstrategi 2012-2016. I fylkestinget i juni 2015 (sak T-31/15) vart ROS-analysen gitt status som fagmelding. 

Les meir

Internasjonal strategi 2017-2020

Internasjonal strategi for Møre og Romsdal fylkeskommune 2017-2020 er eit styringsdokument for at internasjonalt arbeid skal bidra til å oppnå måla i fylkesplanen 2017-2020 og regionale planar og strategiar.

Les meir

Forskings- og innovasjonsstrategi 2016-2020

Møre og Romsdal er inne i ei tid med omstilling. For å møte utfordringane som næringslivet står overfor, er det utarbeidd ein forskings- og innovasjonsstrategi. 

Les meir

Melding om kystskogbruket 2015

Hovudmål: 
- Verdiskapinga i Kystskogbruket skal firedoblast fram til 2045.

Melding om kystskogbruket tek tak i dei felles, overordna utfordringane for kystfylka og peikar på løysingar i eit samarbeid med næringa og statlege etatar.

Les meir

FylkesROS-fjellskred

FylkesROS-fjellskred gir ei samla oversikt over kvar og korleis risikoen for fjellskred gjer seg gjeldande i Møre og Romsdal.

ROS-analysen gir råd om beredskapstiltak, vidare risikovurderingar og oppfølging gjennom arealplanlegging og utbygging.

Lenke til FylkesROS-fjellskred

Les meir