Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Folkehelsestatistikk

Folkehelsestatistikk

OVERSIKT OVER HELSETILSTAND OG PÅVIKNINGSFAKTORAR

Det er ei lovpålagt oppgåve for kommunane og fylkeskommunen å lage ei oversikt over helsetilstanden i befolkninga og dei positive og negative faktorar som kan virke inn på denne. Oversikt over folkehelsa skal inngå som grunnlag for planlegging etter plan- og bygningslova.

På denne nettsida publiserer vi relevant statistikk og publikasjonar knytt opp mot kravet om oversikt. Med folkehelse meinast befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordelar seg i ei befolkning.

Helse- og sosialdepartementet definerer nærare kravet til oversiktsarbeidet i:

God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En veileder til
arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkingsfaktorer. 
Veiledar  IS-2110 frå Helsedirektoratet.

Oversikt over folkehelsa – korleis gjer vi det?
Møre og Romsdal fylkeskommune.

Frå statlege helsemyndigheiter:
Kommunehelsa statistikkbank, samt Folkehelseprofilar for kommunar og fylker er frå Nasjonalt folkehelseinstitutt.


Kommunestatistikk for 2018 er publisert

Årets utgåve av Kommunestatistikk er no tilgjengeleg. Det er utarbeidd ein PowerPoint presentasjon for kvar kommune der du kan sjå korleis utviklinga er på sentrale samfunnsområde. 

Les meir

Ny statistikk om barn og unge sin situasjon i Møre og Romsdal

Kva skjer med talet på barn og unge i kommunane våre? Korleis er skoletilbodet? Kor mange får skoleskyss? Kva fritidstilbod nyttar barn og ungdom? Kor mange unge representantar er det i kommunestyra? Kor nøgde er unge med nærmiljøet sitt?  Dette er blant spørsmåla du finn svar på i det nye statistikknotatet frå plan- og analyseavdelinga. 

Les meir

Folkehelsepolitisk rapport 2017 er publisert

Folkehelsepolitisk rapport gir ei samla oversikt over utviklinga på samfunnsområde som har betydning for helse og forskjellar i helse.

Les meir

Folkehelseprofilane for 2018 er publisert

Alle kommunane i fylket har no fått nye folkehelseprofilar frå Folkehelseinstituttet. Årets folkehelseprofil har som hovudtema alkohol og andre rusmidlar, og har ein omtale av kva for verkemiddel kommunane har i det førebyggande arbeidet.

Les meir

Kart over gang- og sykkelvegar i Møre og Romsdal

I eit kart på fylkeskommunen sin nettside  kan du no på ein rask måte få informasjon om situasjonen i dei einskilde kommunane når det gjeld gang- og sykkelvegar.

Les meir

Ungdata 2017 – Hovudresultat frå Møre og Romsdal

Ungdata er eit spørjeskjemabasert verktøy, som gir eit bilde av korleis ungdom har det og kva dei driv med i fritida. Våren 2017 gjennomførte 18 kommunar i Møre og Romsdal ungdataundersøkingar.

Les meir

Kommunestatistikk for 2017 er publisert

Årets utgåve av Kommunestatistikk for alle kommunar i Møre og Romsdal er no klar. For å vere relevant i kommunane sine budsjettprosessar, har vi i år valt å publisere statistikken i mai i staden for mot slutten av året. 

Les meir

Seminar om oppfølging av folkehelselova

28. februar 2017 vart det arrangert ei samling med tema oversikt over folkehelsa og plan, i regi av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Les meir

Invitasjon til seminar 28. februar om arbeidet med folkehelseoversikt

Kommunane i Møre og Romsdal vert invitert til dagsseminar om arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkingsfaktorar (folkehelseoversikt).

Les meir

Ny teneste frå Statistisk sentralbyrå

Kommunefakta inneheld aktuelle tal frå forskjellige statistikkområder, og gir tal for kommunen både som offentleg organ og lokalsamfunn skriv Statistisk sentralbyrå (SSB) på nettsida si. 

Les meir

Kontaktpersonar

Sigri J Spjelkavik Sigri J Spjelkavik
Rådgivar folkehelse
71 28 03 04 /
Mob. 953 38 348
Send e-post
Sigrunn Myklebust Sigrunn Myklebust
Rådgivar
71 28 02 42 /
Mob. +4795065644
Send e-post

Folkehelsa i Møre og Romsdal

Kommunehelsa statistikkbank

Kommunehelsa statistikkbank inneheld statistikk om helse, sjukdom, risikofaktorar og befolkning i norske kommunar. Her kan du lage tabellar og ulike typar diagram.

Lenke til statistikkbanken.

Folkehelseprofilar for kommunar og fylker

Her kan du hente ut folkehelseprofil for din kommune eller for fylket.
Profilane er i pdf-format.