Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Folkehelsestatistikk

Folkehelsestatistikk

OVERSIKT OVER FOLKEHELSA

Det er ei lovpålagt oppgåve for kommunane og fylkeskommunen å lage ei oversikt over helsetilstanden i befolkninga og dei positive og negative faktorar som kan virke inn på denne. Oversikt over folkehelsa skal inngå som grunnlag for planlegging etter plan- og bygningslova.

På denne nettsida publiserer vi relevant statistikk og publikasjonar knytt opp mot kravet om oversikt. Med folkehelse meinast befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordelar seg i ei befolkning.

Helse- og sosialdepartementet definerer nærare kravet til oversiktsarbeidet i:

God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En veileder til
arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkingsfaktorer. 
Veiledar  IS-2110 frå Helsedirektoratet.

Oversikt over folkehelsa – korleis gjer vi det?
Møre og Romsdal fylkeskommune.

Frå statlege helsemyndigheiter:
Kommunehelsa statistikkbank, samt Folkehelseprofilar for kommunar og fylker er frå Nasjonalt folkehelseinstitutt.


Evaluering av Nærmiljøprosjektet i Møre og Romsdal

Høgskulen i Volda har på oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune evaluert prosjektet Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø- og lokalsamfunn som fremmer folkehelse (2015-2018), kjend som Nærmiljøprosjektet.

Les meir

Kommunestatistikk for 2019 er publisert

Årets utgåve av Kommunestatistikk er no tilgjengeleg. Det er utarbeidd ein PowerPoint presentasjon for kvar kommune der du kan sjå korleis utviklinga er på sentrale samfunnsområde. 

Les meir

Folkehelsa i Møre og Romsdal 2019

Fylkeskommunen har no publisert ei skriftleg oversikt over helsetilstanden i befolkninga i fylket og dei positive og negative faktorane som kan påverke den.  

Les meir

Eldre – ein viktig ressurs

Notatet Eldre – ein viktig ressurs er det tredje i rekka av temanotat frå plan- og analyseavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune i 2018. I notatet finn du statistikk om den eldre delen av befolkninga.

Les meir

Nærmiljøprosjekt frå Møre og Romsdal i nasjonal konferanse

Over to dagar har 300 deltakarar frå 40 kommunar og 8 fylke deltatt på erfaringskonferanse i Stavanger om folkehelse, nærmiljø, trivsel og livskvalitet.

Les meir

Fylkesstatistikken melder om lågare vekst og færre fødslar

Den ferske fylkesstatistikken byr på ei overrasking; det er kvinnene som står for den høgaste nettoinnvandringa. Den generelle tendensen er lågare vekst i folketalet.

Les meir

Nærmiljøprosjektet - avslutningskonferanse

Møre og Romsdal fylkeskommune er med i det nasjonale prosjektet om Nærmiljø- og lokalsamfunn som fremmar folkehelse. 

Les meir

Flyttestraumanes betydning for Møre og Romsdal, 2007-2016

Folketalsutviklinga i fylket og Noreg ser ut til å være på veg inn i ein ny fase. Frå 2017 til 2018 var folketalsveksten den lågaste på 15 år på landsbasis og på 11 år i Møre og Romsdal. 

Les meir

Ny statistikk om barn og unge sin situasjon i Møre og Romsdal

Kva skjer med talet på barn og unge i kommunane våre? Korleis er skoletilbodet? Kor mange får skoleskyss? Kva fritidstilbod nyttar barn og ungdom? Kor mange unge representantar er det i kommunestyra? Kor nøgde er unge med nærmiljøet sitt?  Dette er blant spørsmåla du finn svar på i det nye statistikknotatet frå plan- og analyseavdelinga. 

Les meir

Folkehelsepolitisk rapport 2017 er publisert

Folkehelsepolitisk rapport gir ei samla oversikt over utviklinga på samfunnsområde som har betydning for helse og forskjellar i helse.

Les meir

Kontaktpersonar

Sigri J Spjelkavik Sigri J Spjelkavik
Rådgivar folkehelse
71 28 03 04 /
Mob. 953 38 348
Send e-post
Sigrunn Myklebust Sigrunn Myklebust
Rådgivar
71 28 02 42 /
Mob. 950 65 644
Send e-post

Folkehelsa i Møre og Romsdal

Kommunehelsa statistikkbank

Kommunehelsa statistikkbank inneheld statistikk om helse, sjukdom, risikofaktorar og befolkning i norske kommunar. Her kan du lage tabellar og ulike typar diagram.

Lenke til statistikkbanken.

Folkehelseprofilar for kommunar og fylker

Her kan du hente ut folkehelseprofil for din kommune eller for fylket.
Profilane er i pdf-format.