Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

RISS

RISS

RISS, ein publikasjon frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Ideen bak RISS er at ein gjennom fagartiklar skal belyse tema med betyding for samfunnsutviklinga i fylket vårt. RISS skal utfylle konjunkturbarometeret TEMP, der fokus er på næringsliv og arbeidsmarknad, og utdjupe FYLKESTATISTIKK der tal og statistikk står i sentrum.

Målet med RISS er å vere med å sette dagsorden i samfunnsdebatten. Artiklane i RISS er bygd på eit større materiale frå undersøkingar, forskingsarbeid, kartleggingar og anna fagleg arbeid.


RISS 2016 – The Times They Are a-Changin’

Samfunnsdebatten i Møre og Romsdal er dominert av særleg eitt tema – kommunereforma. Nabosamtalar og fokus på korleis vi heng saman og påverkar kvarandre er sterkt, samstundes går samfunnsutviklinga sin gang. Den ventar ikkje på Kommunereforma. Nye utviklingstrekk har konsekvensar også for oss her i fylket.

Les meir

RISS 2014 – regionar på dagsorden

I år er det regionar som er gjennomgåande tema for RISS, der vi mellom anna ser nærare på kommunereforma. Det er også funne plass til artiklar som ser på kulturinfrastruktur, rekruttering og byutvikling. 

Les meir

RISS 2013 – Eit delt Møre og Romsdal?

I RISS ønskjer vi gjennom fagartiklar å belyse tema med betyding for samfunnsutviklinga i fylket og den enkelte kommune. I år følgjer vi opp TEMP 2012, der tema var ei todeling i økonomien. I årets utgåve av RISS ser vi nærare på (to-)delinga på andre område som t.d kjønn, geografi, tettstader og grisgrendte strok.

Les meir

Regional vekstkraft tema for RISS 2012

Regional vekstkraft er tema for magasinet RISS, som årleg set søkjelyset på samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal. I årets utgåve finn du artiklar om sterke byar og bymiljø, til- og fråflytting, innvandrarar som ressurs i arbeidslivet, nye bu- og arbeidsmarknadsregionar samt eit blikk på Møre og Romsdal utanfrå.

Les meir

Vi treng fleire kloke hovud

Møre og Romsdal er i sterk og dynamisk utvikling. Næringslivet i fylket har opplevd snart 10 år med samanhengande vekst i omsetning og aktivitetsnivå. Maritime og marine næringar er motorar i økonomien i regionen, og 2010 var ”all time high” i økonomisk resultat for begge næringane. Medan resten av verda strevar med å kome seg igjen etter finanskrisa, klarer bedriftene i Møre og Romsdal seg svært bra.1

Les meir

Et tettere samarbeid om forskning og kunnskapsutvikling i Møre og Romsdal

– En dyd av nødvendighet!

Næringslivet i Møre og Romsdal har en enestående evne til omstilling og nyskaping. Historisk har det også vært slik. Kriser og nedgangstider har avlet nye muligheter og nye innovative løsninger. Det er ikke vanskelig å forstå at mange forskere ser til vår region når de skal finne gode eksempler på bedrifter, som på tross av sin beliggenhet ytterst i havgapet eller innerst i en fjord, er verdensledende innenfor sine områder.

Les meir

Arbeidsinnvandringsfylket Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er et av fylkene med høyest arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. Arbeidsinnvandrere fra land som Polen, Litauen, Latvia og Romania er sterkt representert i fylkets kommuner og næringsliv. Arbeidsinnvandrerne er ikke bare midlertidig arbeidskraft på korte kontrakter, mange blir også boende og får familien hit. Den økte arbeids- og familieinnvandringen representerer arbeidskraft og befolkningsvekst, men har også gitt hodebry for kommuner med lite erfaring med innvandringsgruppen.

Les meir

Samferdsel og regionforstørring

På Nord-Vestlandet som i andre deler av landet ser politikerne og næringslivet
på utbygging av gode samferdselsløsninger som et sentralt virkemiddel
for en positiv nærings- og bosettingsutvikling. 

Les meir

8 tips for en bedre framtid

Mange byer og tettsteder i dette landet ser ut til å ha gått i dvale. Det er trist fordi sterke regioner trenger sterke sentra. Det er imidlertid ikke umulig å gjøre noe med situasjonen, noen få men sterke grep er resepten.

Les meir

Hundre bursdager i egen bolig

For hundre år siden kunne ingen her til lands regne med å leve lenger enn femti år. I dag vil trolig halvparten av de som fødes få oppleve hundreårsdagen sin. Det blir mange bursdager! Og det er all grunn til å feire at vi har klart å skape så gode levekår i vårt fredelige hjørne av verden.

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Trygve Grydeland Trygve Grydeland
Rådgivar
71 28 02 45 /
Mob. +4798611002
Send e-post

Dokument

RISS 2016
PDF-dokument - 11,22 MB
RISS -2014
PDF-dokument - 4,05 MB
RISS - 2013
PDF-dokument - 5,39 MB
RISS - 2013 enkeltsidig
PDF-dokument - 5,91 MB
RISS - 2012
PDF-dokument - 5,83 MB
RISS - 2011
PDF-dokument - 5,56 MB
RISS - 2010
PDF-dokument - 4,12 MB