Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Søk støtte til vassmiljøtiltak

Møre og Romsdal fylkeskommune arbeider for å betre miljøtilstanden i bekkar, elver, innsjøar og andre vassførekomstar. Vi inviterer kommunar, vassområdeutval, organisasjonar og private til å søke støtte til gode tiltak. 

Les meir

Nytt EU- prosjekt om grøn transport i distrikta

Hydrogen til bruk i bussar og til lange ferjestrekninger - teknologien har vi, men er det lønsamt? Dette skal fylkeskommunen saman med Vindenergisenteret på Smøla og Smøla Nærings- og kultursenter finne ut av i samarbeid med seks andre land i eit nytt EU-prosjekt.

Les meir

2,6 millionar til inkubatorstøtte

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver til saman kr 2,6 mill. til inkubatorane ved kunnskapsparkane ProtoMore (tidlegare Molde Kunnskapspark) og ÅKP (Ålesund Kunnskapspark).

Les meir

Stor interesse for Tettstadkonferansen

Over 130 deltakarar frå heile fylket kom for å høyre korleis dei kan skape gode møteplassar og sosiale stadar.

Les meir

Styrker Midsund som marint kraftsenter

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver kr 666 666 til Midsund Næringsforum sitt prosjekt «Utvikling av fiskeri og havbruk i Midsund og regionen».

Les meir

25 millionar til byutvikling i Molde, Kristiansund og Ålesund

Fylkeskommunen har tildelt millionstøtte til sentrumsprosjekt som byrom, gang- og sykkelstiar og leik og aktivitet i byane.

Les meir

Løyver 1,35 mill. til «havbrukshub» på Nordmøre

Fylkeskommunen vil bidra til å styrke havbrukssatsinga på Nordmøre og går inn med midlar til leverandørnettverket «Service på merdkanten». 

Les meir

1,7 mill til nyskapande integreringsprosjekt

Fylkeskommunen foreslår å støtte ei rekke prosjekt som skal bidra til at fleire innvandrarar kjem seg ut i arbeid og blir integrert i samfunnet.

Les meir

Få mentorhjelp til å utvikle bedrifta di

Driv du innan kreative næringar? No kan du søke om mentorhjelp og få kurs i forretningsutvikling.

Les meir

Digitalisering i praksis

Kva betyr eigentleg digitalisering? Korleis kan Big data, VR-teknologi eller maskinlæring brukast i kvardagen? Velkommen til konferansen «digitalisering i industriell praksis» i Molde 8. juni.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Ragna Brenne Bjerkeset
Ass. regional- og næringssjef
71 28 03 55 /
Mob. 952 52 352
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2017

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014