Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune stiller på Nettverksdagen!

Fylkeskommunen vil også i år stille på Nettverksdage, 21. desember i Kristiansund. Målet med Nettverksdagen er å trekke unge med høgare kompetanse til regionen.

Les meir

Varsel om oppstart av arbeid med regional plan, forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal. Høyring av planprogram.

Vassregionmyndigheita for vassregion Møre og Romsdal ved Møre og Romsdal fylkeskommune varslar med dette, iht. Plan- og bygningslova § 8-3, om at arbeidet med forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal no byrjar. Den første forvaltningsplanen for utvalte vassområde i Møre og Romsdal, som vart godkjent 10. juni 2010, vil verte revidert i den komande forvaltningsplanen.

Les meir

Vest-Norges Brusselkontor søkjer praktikant

Vest-Norges Brusselkontor søkjer praktikant for vårsemesteret 2011. For meir informasjon om stillinga, søknadsfrist m.m, sjå : www.west-norway.no

Les meir

Ledig stilling som Naturforvaltar Romsdal vassområde

Møre og Romsdal vassregion er inndelt i fem vassområde; Nordre og Søre Nordmøre, Romsdal, og Nordre og Søre Sunnmøre. Den tilsette skal arbeide i Romsdal vassområde. Stillinga vert lagt til Nesset kommune.

Les meir

Kreativ workshop for ungdom

I slutten av november, var vel 20 delkarar samla i Molde til ein workshop for ungdom.  Workshopen var eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Aktiv Ungdom og Bufdir. Målet med workshopen var å gi ungdom informasjon om korleis ein kan starte prosjekt Ungdomsinitiativ.

Les meir

Inviterer til konferanse om "Den internasjonale kommunen"

Møre og Romsdal fylkeskommune og KS Møre og Romsdal inviterer til konferansen “Den internasjonale kommunen – What’s in it for me, onsdag 5 januar 2011.

Les meir

Konjunkturbarometeret “TEMP” - framleis høgt aktivitetsnivå

Trass dystre spådomar om industridød og regionale kriser dei siste tiåra, syner årets konjunkturbarometer “TEMP” at vi framleis har høgt aktivitetsnivå i Møre og Romsdal. Det årlige barometeret tar føre seg trendar innan sentrale næringar og samfunnsutvikling i Møre og Romsdal.

Les meir

AkvaMørekonferansen 2010

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til AkvaMørekonferansen 2010. Konferansen vert arrangert onsdag 15. desember på Rica Seilet hotel  i Molde.

Les meir

Ledig stilling som sekretariatsleiar innan vassforvaltning på Sunnmøre

I arbeidet med oppfølginga av den norske vassforskrifta skal det utarbeidast ei forvaltningsplan med tiltaksprogram, vedteke som regional plan, for å styrke arbeidet med å betre vasskvaliteten og vassmiljøet i Møre og Romsdal vassregion. I samband med dette lyser vi no ut stilling som sekretariatsleiar for Søre Sunnmøre.

Les meir

Norskehavsrådet uroa for kraftsituasjonen

Norskehavsrådet handsama på styremøte den 24. august den anstrengte kraftsituasjonen i regionen. Rådet er sterkt uroa over situasjonen og vedtok enstemmig å avgi ein uttale om saka til OED.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Ass. regional- og næringsjef
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014