Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Natur, klima og miljø

Natur- og kulturlandskapet i Møre og Romsdal er ein viktig ressurs og ramme for sysselsetting, verdiskaping, busetnad og rekreasjon. Ein berekraftig arealpolitikk som tek omsyn til naturmangfaldet er eit viktig utviklinga i fylket. Økonomisk vekst er ein drivar for areal- og energibruk. Alle avgjersler om lokalisering og utforming av næringsverksemd, bustader og infrastruktur vil påverke natur, energiforbruk og utslepp i lang tid framover.

Klimaendringane vil setje samfunnet vårt på prøve, og det er viktig at vi både førebur oss på endringane og gjer vårt beste for å redusere omfanget av dei. Derfor har Noreg som mål å bli karbonnøytralt innan 2030. For å nå dette målet må alle bidra til eit endra forbruksmønster. 

Kontaktpersonar

Birgit Aarønæs Birgit Aarønæs
Internasjonal koordinator/Kst. seksjonsleiar marin og miljø
71 28 03 53 /
Mob. 918 86 088
Send e-post