Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut midlar frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond for 2017.

Fondet skal nyttast til å finansiere tiltak/prosjekt som skal fremme ei berekraftig lakseoppdrettsverksemd og fremme villaksinteressene i Møre og Romsdal.

Søknadsfristen er 1.september 2017.

Tiltak/prosjekt som kan få støtte i 2017: 

  • Kompetanse og FoU-basert nyskaping i havbruksnæringa basert på regjeringa sine fem berekraftelement (rømming/genetisk påverknad, forureining/utslepp, sjukdom/parasittar, areal og fôrressursar). Prosjekt som bidreg til å utvikle lukka sjøbaserte oppdrettsmerdar i fylket. 
  • Utgreiing og kartlegging i samband med oppdatering av kystsoneplanar i kommunane i fylket.
  • Tiltak for å hjelpe villaksen og for å skape god sameksistens mellom villaks og havbruk i Møre og Romsdal.

Tiltak og prosjekt som blir støtta skal vere forankra i Møre og Romsdal.

Vi kan støtte inntil 50 % av kostnadane.

Krav til søknaden: 

  • Elektronisk søknad på regionalforvaltning.no (ordninga heiter Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond 2017)
  • Det skal gjerast greie for kva tiltak som vert planlagt gjennomført
  • Tidspunkt for oppstart og avslutning av prosjektet
  • Kva resultat/effektar og nytteverdi ein forventar av tiltaket for både villaksinteressene og havbruksinteressene
  • For kva geografisk område prosjektet har nytteverdi
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Tiltak som føreset løyve frå myndigheter (td. NVE, kommune) og grunneigar skal leggast ved 

Kven kan søke? 

Kommunar, bedrifter, villakseinteresser, næringsorganisasjonar for villakseinteresser og for havbruksindustrien, FoU–institusjonar og jeger og fiskelag.

Fylkeskommunen gjev ikkje støtte til prosjekt som vert vurdert som direkte bedriftstøtte, jf. EØS–regelverket.  

Kontaktpersonar

Arve Slettvåg Arve Slettvåg
Rådgivar akvakultur
71 28 03 54 /
Mob. 975 39 265
Send e-post
Birgit Aarønæs Birgit Aarønæs
Internasjonal koordinator/Kst. seksjonsleiar marin og miljø
71 28 03 53 /
Mob. 918 86 088
Send e-post

Søk elektronisk

Søkeportal: www.regionalforvaltning.no

Husk fristen 1. september 2017

Kva er Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond?

I samband med tildeling av konsesjonar for laks og aure i 2009, fekk fylkeskommunane 21 mill. kroner i frie midlar. Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok og opprette eit Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond med desse midlane. Fondet skal nyttast til å finansiere tiltak/prosjekt som skal fremje ei berekraftig lakseoppdrettsverksemd og fremje villaksinteressene i Møre og Romsdal.