Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk støtte til tettstadutvikling

Søk tilskot til utviklingsprosessar, arkitektkonkurransar, stadsanalyser, og fysiske investeringar i "byrom". (Tettstadprogrammet).

 

Vilkår:Tiltaket må utviklast i samsvar med rikspolitiske føringar, (berekraft, universell utforming) og Møre og Romsdal fylkeskommune sine aktuelle planverk. Tiltaket må både i prosess og i fysisk gjennomføring ha ein kvalitet som skil det frå ordinært kommunalt arbeid. Det inneber bruk av kompetanse i planlegging og prosjektering, involvering av aktørar i prosessarbeidet, kvalitet i arkitektoniske løysingar og materialval, og tilrettelegging for auka bruk av «byrommet» uavhengig av årstid og aldersgruppe.

Prosessarbeid kan støttast med inntil halvparten av kostnad. Fysiske investeringar kan støttast med inntil 1/3 av kostnad, der kommune og lokalt næringsliv må bidra med resten.  

Målgruppe: Kommunesenter i Møre og Romsdal. Delregionsenter vil bli prioritert. Regionsentra Ålesund, Molde og Kristiansund er ikkje omfatta av denne ordninga. 

Søknadsfrist: Løpande gjennom året 

Søkeportal: www.regionalforvaltning.no. Ordninga heiter "regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal". 

Kontaktpersonar

Eivind Vartdal Ryste Eivind Vartdal Ryste
Seksjonsleiar
71 28 02 16 /
Mob. 909 92 406
Send e-post