Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Prosjekt statlege arbeidsplassar

Prosjekt statlege arbeidsplassar

Møre og Romsdal treng fleire statlege arbeidsplassar. Fylket har 4.000 færre statlege arbeidsplassar enn snittet for dei andre fylka, målt etter storleik på arbeidsmarknaden. Dette utgjer nesten like mange arbeidsplassar som Møre og Romsdal mista i nedturen i olje- og leverandørnæringane dei siste 2-3 åra. 4.000 arbeidsplasser representerer ei direkte årleg innsprøyting i den regionale økonomien i fylket på 2 milliardar.

Fylkeskommunen har derfor tatt initiativ til å etablere eit eige prosjekt som skal arbeide med å få fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal. Formålet er at eit større innslag av statlege arbeidsplassar i arbeidsmarknadane i Møre og Romsdal vil gjere dei både meir attraktive og robuste. 

Regionråda, Fylkesmannen og Mørebenken er også med i prosjektet. Oddbjørn Vassli er engasjert som prosjektleiar frå og med hausten 2017. 

Ambisjonar, rammer og tiltak

Fylkestinget vedtok i desember 2017 førebels ambisjonar, rammer og tiltak for arbeidet (sjå dokumenta: Saksframlegg, vedtak, strategi 1.0 og statistikk 1.0)

  • På sikte er det rimeleg at Møre og Romsdal har like stor del statlege arbeidsplassar som snittet i landet – dvs. 12 % av arbeidsplassane i statlege verksemder mot dagens 8  %.
  • Møre og Romsdal må arbeide for at fleire arbeidsplassar som skal ut frå Oslo, kjem til vårt fylke, at regional statsforvaltning i større grad blir representert i Møre og Romsdal når vårt fylke blir ein av dei elleve nye regionane frå 2020, og at intern omorganisering i noverandre statlege verksemder sler positivt ut for vårt fylke. Og til slutt – Møre og Romsdal treng fleire forskingsarbeidsplassar
  • Møre og Romsdal er delt i 4 pendlingsregionar eller regionale arbeidsmarknader – Kristiansundsregionen, Molderegionen, Ålesundsregionen og Eiksundsregionen. Av desse regionale arbeidsmarknaden er behovet særleg stor for fleire statlege arbeidsplassar i Kristiansundsregionen og Eiksundsregionen

I tråd med regjeringa sin politikk

Arbeidet med fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal er heilt i tråd med regjeringa sin politikk for lokalisering av statlege arbeidsplassar.

I gjeldande statlege retningsliner for lokalisering av statlege arbeidsplassar (sjå dokumentet Retningsliner for lokalisering av statlege arbeidsplassar) er nettopp eit av hovudmåla «Ei fordeling av statlege arbeidsplassar som bidreg til å utvikle robuste arbeidsmarknader i alle delar av landet».  Ved oppretting av nye eller ved omlokalisering av statlege verksemder, skal det leggjast vekt på «lokalisering i regionale sentra der verksemda har størst potensial for å bidra til det lokale tilbodet av arbeidsplassar, både med omsyn til omfang og breidde.»

Også Jeløya-plattformen til den nye regjeringa stadfestar at lokalisering av statlege arbeidsplassar fortsatt er ein viktig del av den statlege distriktspolitikken: Regjeringa vil: «Lokalisere nye offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, også utenfor de største byene. Ny statlig virksomhet skal som hovedregel etableres utenfor Oslo.»

Handlingsplan for 1. halvår 2018

For 1. halvår 2018 er det laga ein handlingsplan for arbeidet. 20 ulike tiltak skal følgast opp saman med ein eigen kalender for fellesaktivitetar. Oppfølginga av det enkelte tiltaket er fordelt mellom prosjektleiinga, regionråda og vertskommunane for dei ulike statlege verksemdene (sjå dokument Handlingsplan 1- halvår).

Kontaktpersonar

Oddbjørn Vassli Oddbjørn Vassli
Prosjektleder
71 28 03 21 /
Mob. 901 35 833
Send e-post