Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling > hoppid.no > Nyheiter > Distriktssenteret deler gode grep frå hoppid.no

Kontaktpersonar

May Britt Roald May Britt Roald
Rådgivar
71 28 03 47 /
Mob. 466 96 382
Send e-post

Distriktssenteret deler gode grep frå hoppid.no

Distriktssenteret brukar hoppid.no og Møre og Romsdal som døme på korleis fylkeskommunar og kommunar kan hjelpe gründerar med innvandrarbakgrunn å starte bedrift.

Gründer Tugushan Alp har fått hjelp frå hoppid.no-kontakt Jørn Heggertveit då han etablerte gartneri.

På eigne nettsider fortel Distriktssenteret korleis hoppid.no yt hjelp til gründerar med innvandrarbakgrunn. Desse gründerane opplever at dei manglar ofte både nettverk, kapital og kjennskap om kvar dei kan få hjelp. I tillegg treng dei kunnskap om norsk forretningskultur, marknaden og regelverk.

Artikkelen trekk fram korleis hoppid.no tek tak i desse utfordringane frå to kantar: alle hoppid.no-kontaktane i kommunane får opplæring i å rettleie gründerar med innvandrarbakgrunn. I tillegg har hoppid.no utvikla ei tilpassa kurspakke for denne målgruppa.

Tendai som opprinneleg kjem frå Harare i Zimbabwe er trekt fram som case. I eit intervju fortel han korleis støtte frå hoppid.no har gjort det mogleg for han å starte sitt eige produksjonsselskap i Sunndal. Også Tugushan Alp, nyetablert og innovativ bygartnar i Molde, er omtala.

Artikkelen er også delt i nyheitsbrevet Regionalnytt frå Regjeringen.no. Les heile artikkelen her.

Gode grep frå Møre og Romsdal

Distriktssenteret deler også ‘gode grep’ som hoppid.no har tatt for å gjere det lettare å starte bedrift i Møre og Romsdal (tekst i kursiv er utdrag frå Distriktssenteret):

En tydelig førstelinjetjeneste. gründerhjelpen er et naturlig startpunkt for den som skal etablere bedrift. Lav terskel for å spørre om hjelp i lokalsamfunnet.

 

Samarbeid mellom hoppid.no-kontor. 50 rådgivere samarbeider om prosjekt, deler kompetanse og skaper felles møteplasser for gründere på tvers av kommunegrenser.

 

Øke kompetansen til rådgiverne. Opplæring av rådgivere gjør dem bedre til å håndtere og møte utfordringene som gründere med innvandrerbakgrunn har. Alle rådgivere har gjennomført kurs i etablererveiledning (sertifisering) utviklet av hoppid.no og samarbeidspartnere. I tillegg har de fått opplæring i veiledning av gründere med innvandrerbakgrunn, i samarbeid med Senter for flerkulturell verdiskaping.

 

Øke innsatsen i etablereropplæringen. Etablererkurs for innvandrere bidrar til at gründerne tar mer kunnskapsbaserte og kvalifiserte valg når de etablerer bedrift.

 

Nettverk. Ved å tilby og legge til rette for møteplasser, som gründerfrokoster, seminar, festivaler og kurs, har vi en unik mulighet til å drive god integrering. Det hjelper gründere med innvandrerbakgrunn å bygge nettverk.

 

hoppid.no-midler. Gründere kan søke om midler til å undersøke markedet og kundegrunnlaget for sin forretningside. I tillegg får de personlig veiledning av en hoppid.no-kontakt.

 

Gründermobilisering. hoppid.no i kommunene kan søke om penger til møteplasser og aktiviteter for gründere. Midlene har ført til flere gründerarrangement, kompetansedeling og økt kjennskap til hoppid.no.

 

Entreprenørskap i introduksjonsprogrammet. Møre og Romsdal fylkeskommunen har gitt støtte til å utvikle en lærerveiledning til UEs (Ungt Entreprenørskaps) program i grunnskolen. Hensikten er å kunne drive entreprenørskapsopplæring i introduksjonsprogrammet i kommunene. Fylkeskommunen har også støttet lokale prosjekt for etablererveiledning, som ‘entreprenørskapslab’ i Sunndal og Volda og Virvelvind i Halsa.’

 

Deler kunnskap

Distriktssenteret er eit uavhengig fagleg forvaltingsorgan under Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Senteret jobbar for å styrke kommunar og regionar si evne til å utvikle attraktive og vekstkraftige lokalsamfunn, mellom anna ved  å samle og dele kunnskap.

Dei bygger kunnskap ved å kople forskning og praktiske erfaringar frå kommunane. Senteret bidrar også med kunnskap til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Verdiskaping og tilflytting og inkludering er av områda Distriktssenteret skal jobbe mest med i 2018.