Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

Møreaksen først

Kryssing av Romsdalsfjorden og Halsafjorden med tunnelar samt støtte til vidare utgreiing av fjordkryssingsprosjekta Fefast og Hafast. Dette er hovudpunkta i Møre og Romsdal fylkeskommune sin høyringsuttale til framtidig E-39 gjennom fylket.

Les meir

Ungdom engasjerer seg i Kollektivstrategien

Måndag 5. mars har elevar ved Fagerlia vidaregående skole i Ålesund invitert politikarar til debattmøte om kollektivtransporten i Møre og Romsdal.

Les meir

Midt-Noreg samordnar innspela til Nasjonal transportplan

For første gong legg dei tre fylkeskommunane i Midt-Noreg fram ein felles regional transportplan (RTP), som skal tene som eit samordna innspel til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. Auka rammetilskot, sterkare framdrift på riksvegprosjekt, dobling av rassikringspotten og styrkt fylkeskryssande kollektivtransporttilbod er mellom dei meste sentrale punkta. RTP skal behandlast i samferdselsutvalet 7. mars.

Les meir

Fem vil bygge ny ferjekai på Festøya - i ferjesambandet E39 Solavågen - Festøya

(14.02.-12) Fem entreprenører vil bygge om ferjekai på Festøya. Ferjesambandet Solavågen – Festøya på E39, er et av de mest trafikkerte sambandene i Møre og Romsdal.

Les meir

Samferdselskonferansen 2012

Velkommen til Samferdselskonferansen 2012.
Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer i samarbeid med Kom Vekst AS samferdselskonferanse tirsdag 20. og onsdag 21. mars i Kristiansund.

Les meir

Alternativ transport til Ona fram til 26. mars

På grunn av hindringar vil det ikkje vere muleg å få ferjeanløp til Ona før tidlegast 26.mars. Torghatten Nord AS som er operatør på ruta har sett inn alternativ transport med hurtigbåt og fraktbåt i denne perioden. Hurtigbåten vil anløpe til oppsett ruteplan i perioden.

Les meir

Frå kilometertakst til sonetakst

-For å få eit samordna billetteringssystem på kollektivreiser i fylket, vil vi i løpet av første halvdel av 2012 innføre sonetakst på alle bussar i Møre og Romsdal, seier samferdselssjef Arild Fuglseth.  

Les meir

Ruster opp og moderniserer ferjekaiene i regionen

I løpet av de neste årene skal en rekke statlige og fylkeskommunale ferje- og hurtigbåtkaier i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag oppgraderes, bygges om eller det skal bygges nye kaier. Statens vegvesen Region midt er godt i gang.

Les meir

Kollektivkortet – eit kort med fleire muligheiter

Det nye Kollektivkortet er no i ferd med å bli implementert i Møre og Romsdal. I tillegg til at kortet erstattar det tradisjonelle ungdomskortet, miljøkortet og periodekortet, er Kollektivkortet også eit rabattkort for enkeltreiser.

Les meir

177mr.no - ruteopplysing på nett

I samband med overgangen av busseselskap frå Nettbuss til Fjord1 Buss Møre, har det vore etterlyst rutetider på flybussen til Ålesund Lufthavn på internett. Rutetider til flybussen finn ein på Trafikanten i Møre og Romsdal si nettside www.177mr.no. Her finn ein rutetider og informasjon om buss-, ferje- og hurtigbåttilbodet i fylket.

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2018

Snarvegar