Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fylkesveg

Fylkesveg

Fylkeskommunen er største vegeigar i Møre og Romsdal, med ansvar for over 3100 kilometer fylkesveg.

Statens vegvesen er felles vegadministrasjon for staten og fylkeskommunen og syter for den daglege drifta og for prosjektplanlegging på vegnettet.

Fylkeskommunen utarbeider strategiar, langsiktige planer og sett den økonomiske ramma som Statens vegvesen må jobbe etter på fylkesveg.

Vedlikehaldsetterslepet på fylkesvegnettet i Møre og Romsdal er berekna å vere omlag 5,6 milliardar kroner. I 2012 brukte vi 431 millionar kroner på drift og vedlikehald, og 485 millionar kroner til investeringar.

 

Investeringsprogrammet for fylkesvegar

Investeringsprogrammet for fylkesveg er utarbeidd på grunnlag av innspel frå kommunar, Statens vegvesen og andre aktørar. Programmet gjeld i ein tiårs-periode, og gjev føringar for når fylkesvegprosjekta skal realiserast. Investeringsprogrammet er delt inn i programområder, som mindre utbetringar, gang- og sykkelveg, trafikktrygging osv.

Utsnitt av investeringsprogram 2017-2023
Fannefjordtunnelen

  

Informasjon om vedtatt investeringprogram for fylkesvegar for 2017-2023 finn du her :

 

Vedtatt investeringsprogram for fylkesvegar for 2017-2023 finn du her :

 

Kart over samferdslesystemet i fylket.

Samferdselsystemet i Møre og Romsdal

 

Sakshandsamarar infrastruktur:

Kontaktpersonar

Per Ove Nydal Per Ove Nydal
Seksjonsleiar infrastruktur
71 28 01 24 /
Mob. 416 99 916
Send e-post