Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Planer

Fylkeskommunen utarbeidar sine planer i samsvar med plan- og bygningslova, dette inneber mellom anna eit omfattande opplegg for medverknad, grundig fagleg arbeid og politisk handsaming.   

Samferdsel er eit av fire satsingsområde i fylkesplanen for perioden 2013-2016, saman med kultur, kompetanse og verdiskaping.

Hovudmål samferdsel 2013-2016:

Fremme regional utvikling og robuste bu-, arbeids- og serviceregionar gjennom å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg transportsystem.

Handlingsplan samferdsel:
På grunnlag av fylkesplanen har samferdselsavdelinga laga Handlingsplan for samferdsel som gjeld i perioden 2013-2022. Handlingsplanen seier noko om utfordringar for samferdslefeltet i ein tiårs-periode.

Handlingsprogram for samferdsel rullerast årleg av samferdsleavdelinga, for å skape god samanheng mellom plan, verkemiddel og gjennomføring.  

Staten lagar kvart fjerde år NTP (Nasjonal transportplan), denne gjer føringar på heile transportsystemet, herunder veg, jernbane, sjø og luft. NTP gjeld i ein tiårs-periode.

Dokument

Handlingsprogram samferdsel 2018
PDF-dokument - 8,27 MB
Handlingsprogram Samferdsel 2017
PDF-dokument - 645,84 kB
Handlingsprogram for samferdsel 2016
PDF-dokument - 611,16 kB
Handlingsprogram samferdsel 2015
PDF-dokument - 1,16 MB
Transportplan vestlandet
PDF-dokument - 3,66 MB
Nasjonal transportplan 2010-2019
PDF-dokument - 16,71 MB
Regional energi og klimaplan
PDF-dokument - 1,95 MB
Regional transportplan Midt-Norge del 2
PDF-dokument - 446,17 kB
Regional transportplan Midt-Norge del 3
PDF-dokument - 906,19 kB