Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samarbeid over fylkesgrensene

Samferdselsavdelinga har et tett samarbeid med de andre Vestlandsfylka gjennom Vestlandsrådet og med trøndelagsfylka gjennom Samarbeidsforum for samferdsel i Midt-Norge. Vi deltek også i internasjonale organisasjonar som NTN og Nordsjøkommisjonen.

Transportplan Vestlandet - Handlingsprogram 2012-2015

Vestlandsrådet
Møre og Romsdal fylke er med i Vestlandsrådet. Her blir det i samarbeid med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane jobba fram strategiar for samferdsla på Vestlandet. Mellom anna har Vestlandsrådet lagt fram ei Transportplan for Vestlandet og det blir jobba med ei samanhengande ekspressbussrute langs Vestlandet mellom Stavanger og Trondheim.

 

 

 

Samarbeidsforum for samferdsel i Midt-Norge
Samarbeidsforum for samferdsel i Midt-Norge er eit politisk organ som ble etablert i samband med førre rullering av NTP. Forumet vil også fungere som det regionale
kontaktutvalget i prosessen mot neste revisjon av NTP og vil også står sentralt i arbeidet med Regional transportplan for Midt Norge.

Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN)

Møre og Romsdal er en av seks norske fylkeskommuner som er partnere i Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN), saman med 3 danske regionar.

Nordsjøkommisjonen

Møre og Romsdal er samen med 13 andre fylkeskommunar og fleire utanlandske organisasjonar medlem i Nordsjøkommisjonen. Andre nasjonar som er representert er Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike, England og Skottland.

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post

Dokument

Transportplan Vestlandsrådet
PDF-dokument - 3,66 MB
Regional Transportplan Midt-Norge
PDF-dokument - 9,26 MB
Delrapport 2: Hurtigbåt
PDF-dokument - 446,17 kB
Delrapport 3: Ferjestrategi
PDF-dokument - 906,19 kB