Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Strategiar

På nokon sentrale område innan samferdslesystemet er det behov for å ha langsiktige strategiar, med lenger horisont og høgare grad av detaljering enn fireårs-planane i Plan og bygningslova. Strategiane har gjerne ein tidshorisont på ti år.  Strategiane ligg på sia av plansystemet, men legg føringar på arbeidet med planane. 

Gjeldande strategiar

- Kollektivstrategien, med langsiktig arbeid og fokus på eit meir effektivt og tenleg kollektivsystem håper vi at fleire vel å reise kollektivt.

- Trafikktryggingsstrategi, grunnlag for og organisering av trafikktryggingsarbeidet i fylket, ulykkessituasjonen, nasjonale og regionale mål. Strategiar for trafikantar, kjøretøy, vegnettet og organisering.

- Finansieringsstrategi, behova for tiltak innan samferdsel er langt større enn løyvde midlar over offentlege budsjett.  

- Gang- og sykkelvegstrategi, folkehelse, trafikktrygging og eit tilgjengeleg transportsystem for alle.

- Ferjestrategi, er under revidering.

- Luftfartsstrategi

Strategiar under arbeid

- Terminalstrategi, kollektivinfrastruktur

- Ferjestrategi, oppstart hausten 2014

Dokument

Kollektivstrategi 2012-2021
PDF-dokument - 15,73 MB
Trafikktryggingsstrategi 2013-2022
PDF-dokument - 22,71 MB
Finansieringsstrategi
PDF-dokument - 1,67 MB
Ferjestrategi 2006-15
PDF-dokument - 3,87 MB
Luftfartsstrategi
PDF-dokument - 5,92 MB