Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tannhelse

Årsrapport 2014 for den offentlege tannhelsetenesta

Årsrapporten presenterer den fylkeskommunale tannhelsetenesta med vekt på måltal for tannhelsearbeidet og oppgåver som har hatt prioritet i 2014.

Les meir

Forsking og kompetanseheving i tannhelsetenesta

Fylkestannlegen i Møre og Romsdal, Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Midt-Norge og det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo i viktig samarbeidsprosjekt om endodonti/rotfyllingsterapi.

Les meir

Den nye distriktstannklinikken i Valldal offisielt opna

Tilsette og gjester var samla til eit triveleg opningsarrangemet 14. november i topp moderne lokale i Storfjord Helsesenter.  

Les meir

Årsrapport 2013 - Den offentlege tannhelsetenesta

Årsrapporten presenterer den fylkeskommunale tannhelsetenesta med vekt på måltal for tannhelsearbeidet og oppgåver som har hatt prioritet i 2013.

Les meir

Tilbyr deltidsutdanning for tannhelsesekretærar

Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr no gratis vaksenopplæring for dei som kan tenkje seg ei framtid som autorisert tannhelsesekretær. Utdanningsløpet er komprimert til 1,5 år, og tilpassa vaksne som er i arbeid. 

Les meir

Tannbehandling med laser

Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal har investert i utstyr for laserstøtta tannbehandling på distriktstannklinikken St. Carolus i Molde og distriktstannklinikken i Langevåg. Fylket er blant dei første i landet som kan tilby denne innovative teknikken i tannbehandlinga.

Les meir

Regional delplan tannhelse vedtatt i fylkestinget

Med fylkestingsvedtaket 15. oktober har vi fått ein overordna plan for den offentlege tannhelsetenesta i fylket.

Les meir

Regional delplan tannhelse - fylkestingsbehandling i oktober

Høyringsperioden er over, og framlegg til Regional delplan tannhelse skal behandlast av fylkesutvalet 1. oktober og fylkestinget 14./15. oktober.

Les meir

Forskingsrelaterte aktivitetar i tannhelsetenesta

I forslag til Regional delplan tannhelse løftar vi fram kompetanseutvikling som eit sentralt innsatsområde for å sikre kvalitet og pasientsikkerheit. Ny teknologi og nye forskingsbaserte behandlingsmetodar inngår som resultatmål i planen for å sikre kontinuerleg kvalitetsforbetring.

I denne artikkelen går vi nærare inn på dei seinare års forskingsrelaterte aktivitetar i den offentlege tannhelsetenesta Møre og Romsdal.

Les meir

Mellombels stenging av distriktstannklinikken i Elnesvågen

Fylkestannlegen har tatt avgjerd om at drifta ved den offentlege distriktstannklinikken i Elnesvågen mellombels blir lagt ned.

Les meir

Kontaktpersonar

Anthony Normann Valen Anthony Normann Valen
Fylkestannlege
71 28 02 01
Send e-post
Morten Larsen Morten Larsen
Administrasjonsleiar
71 28 02 03
Send e-post

Om tannhelse

Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal har 37 tannklinikkar fordelt på 34 kommunar.

Vi gir gratis tannhelsetenester til barn og ungdom 0-18 år, psykisk utviklingshemma, eldre og uføre i institusjon og heimesjukepleie. I tillegg får 19-20 åringar tilbod om undersøking og tannbehandling til 25% av offentlege takstar.

Vi gir også tilbod om undersøking og tannbehandling for fengselsinnsette og personar i kommunal og statleg rusomsorg.

Klinikkane gir også tilbod til vaksne betalande pasientar.

Tannhelsetenesta er organisert i 4 kompetanseregionar, med ein overtannlege som er fagleg- og administrativ leiar i kvar region. Tannhelsetenesta har i underkant av 200 tilsette.