Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tannhelse

Fylkesutvalet har godkjent planprogrammet for Regional delplan tannhelse

Fylkesutvalet vedtok i møte 26.3.2012, sak U-37/12, planprogrammet for Regional delplan tannhelse, som har vore ute til høyring i perioden 30. januar til 12. mars. 

Planprogrammet klargjer premissane for planarbeidet og beskriv opplegg for organisering, medverknad og framdrift i planarbeidet.

Les meir

Planprogrammet for Regional delplan tannhelse sendt på høyring

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal har i sak U-14/12 lagt planprogrammet for Regional delplan tannhelse ut til høyring og offentleg ettersyn.

Les meir

Nye medarbeidarar i tannhelsetenesta

Rekrutteringssituasjonen er betre enn på lang tid. Så langt i år er det tilsett 15  tannlegar, 3 tannpleiarar og 4 tannhelsesekretærar.

Les meir

Distriktsmøte Søre Sunnmøre

Overtannlege Gunnar Eikrem kunne by på interessante tema under distriktsmøtet i Volda 16. september

Les meir

Stimulering til spesialistutdanning og rekruttering av spesialistar

Fylkesutvalet har i møte 26. september, sak U-124/11, samrøystes slutta seg til fylkesrådmannen sine forslag til tiltak for stimulering til spesialistutdanning og spesialistrekruttering i den offentlege tannhelsetenesta.

Les meir

Nye sjukefråværsreglar frå 1. juli 2011

Dei nye reglane skal sikre tidlegare, tettare og meir forpliktande samarbeid om oppfølging av sjukmeldte, og inneber endringar både for den som er sjuk, for arbeidsgivar og for sjukmeldar.

Les meir

IA-samarbeidsavtale for tannhelsetenesta

Tannhelsesektoren har no fått eigen samarbeidsavtale med NAV om eit meir inkluderande arbeidsliv.

Les meir

Betre tannlegedekning

Vi har tilsett fleire tannlegar dei siste månadane, også på klinikkar på Sunnmøre som har stått utan fast tilsette tannlegar i lang tid. I følgje Sunnmørsposten 16. august kan "Karius og Baktus grue seg til hausten" !

Les meir

Vegval for tannhelsetenesta i Møre og Romsdal - regional delplan

Fylkestannlegen startar no arbeidet med ein regional delplan som skal gjere greie for sentrale utviklingstrekk, utfordringar og strategiske vegval for den offentlege tannhelsetenesta i fylket.

Les meir

Leiarsamling i tannhelsetenesta

28. og 29. april 2011 var alle overtannlegar, klinikkleiarar og sektortillitsvalde samla på Rica Seilet i Molde. Leiarsamlinga hadde fokus på organisasjonsutvikling og leiarstruktur i tannhelsetenesta i lys av ny arbeidsgivarpolitikk.

Leiarsamling april 2011
Les meir

Kontaktpersonar

Anthony Normann Valen Anthony Normann Valen
Fylkestannlege
71 28 02 01
Send e-post
Morten Larsen Morten Larsen
Administrasjonsleiar
71 28 02 03
Send e-post

Om tannhelse

Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal har 37 tannklinikkar fordelt på 34 kommunar.

Vi gir gratis tannhelsetenester til barn og ungdom 0-18 år, psykisk utviklingshemma, eldre og uføre i institusjon og heimesjukepleie. I tillegg får 19-20 åringar tilbod om undersøking og tannbehandling til 25% av offentlege takstar.

Vi gir også tilbod om undersøking og tannbehandling for fengselsinnsette og personar i kommunal og statleg rusomsorg.

Klinikkane gir også tilbod til vaksne betalande pasientar.

Tannhelsetenesta er organisert i 4 kompetanseregionar, med ein overtannlege som er fagleg- og administrativ leiar i kvar region. Tannhelsetenesta har i underkant av 200 tilsette.