Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Lover og forskrifter

    

Lover, forskrifter m.m. som omhandlar tannhelsetenesta finn du på Helsetilsynet sine heimesider. Her finns eit utdrag av dei mest aktuelle lover og forskrifter for offentleg tannhelseteneste.

    
Lover som regulerer tannhelsetjenesten:
Alminnelige og generelle forskrifter og rundskriv:
 • Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i Den offentlige tannhelsetjenesten (24.05.1984 nr 1268) 
 • Forskrift om tannbehandling for pasienter i institusjoner under lov om sykehus og lov om psykisk helsevern (01.11.1980 nr 9767)
 • Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek (11.11.1993 nr 1021)
 • Forskrift om prisopplysning ved tannlegetjenester m.m. (26.01.1996 nr 122)
 • Forskrift om amalgamholdig avløpsvann og amalgamholdig avfall fra tannklinikker og tannlegekontorer (23.09.1994 nr 902)
 • Økt kvote av desinfeksjonssprit til praktiserende tannleger. Rundskriv IK-38/87 (17.08.1987)
 • Sikkerhetstillelse : tannlegelovens § 4. Rundskriv I-1046/82
 • Nødvendig ansvarsforsikring etter tannlegelovens § 4. Rundskriv IK-41/95 (25.10.1995)
 • Telefonresepter på smertestillende legemidler. Rundskriv IK-19/87
 • Oppbevaring av legemidler, reseptblokker, stempler mv. Rundskriv IK-24/87 (17.07.1987)
 • Rundskriv for tannhelsetjenesten for innsatte i fengsler. Rundskriv IK-28/89 (09.08.1989)
 • Retningslinjer for tannhelsetjenester til innvandrere og asylsøkere : ansvar, betalingsordning og tjenestens faglige innhold. Rundskriv IK-17/93 (16.04.1993)
 • Statlig godkjenningsordning av fylkeskommunenes tannhelseplaner. Rundskriv I-19/94 (18.05.1994)
 • Retningslinjer for bruk av fluor i det kariesforebyggende arbeidet.
 • Rundskriv IK-16/96 (11.06.1996)

Vedrørende taushetsplikt:

 • samarbeid mellom helsetjenesten og kommunale barnevernmyndigheter. Rundskriv IK-01/96
 •  Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet. Rundskriv IK-32/96 
 • Tilsyn og klagesaker i tannhelsetjenesten. Rundskriv IK-24/92
 • Forskrift om krav om tillatelse til bruk av lystgassanalgesi ved tannbehandling (04.12.1992 nr 1037)
Føring av pasientjournal:
 Medisinsk utstyr:
 •  Lov om medisinsk utstyr av 12. januar 1995 (Se avsnittet med lover)
 •  Forskrift om registrering og kontroll av medisinsk engangsutstyr (02.12.1994 nr 1074)
 •  Dentale biomaterialer. Rundskriv IK-51/91
 •  Retningslinjer for bruk av medisinsk utstyr : odontologiske materialer : gjeldende fra 1. januar 1995. Rundskriv IK-16/95
Retningslinjer, fortolkingar av lover/forskrifter mv:
 •  Akutt tannbehandling for pasientgrupper under tannhelselovens § 1-3 : retningslinjer for den offentlige tannhelsetjenesten. Brev 23.03.1987
 •  Vedrørende vederlag og refusjonskrav i forbindelse med tannbehandling av tannhelsetjenestelovens prioriterte grupper. Brev 24.01.1994
 •  Hygienekrav på tannklinikker og ønske om opplysninger om HIV og Hepatitt B-smitte fra pasienter. Brev 18.03.1994
 •  Røntgenundersøkelse av skolebarns tenner. Brev 07.05.1993
 •  Registrering av psykisk utviklingshemmede og pasienter fra institusjoner og hjemmesykepleien i tannhelsetjenesten. Brev 09.03.1992
 •  Bruk av kopperamalgam som tannfyllingsmateriale. Brev 29.06.1994

Kontaktpersonar

Anthony Normann Valen Anthony Normann Valen
Fylkestannlege
71 28 02 01
Send e-post