Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Skoleskyss

skolebuss.jpg
Rett på skoleskyss

Elevar som har rett på skoleskyss, får eige skysskort. Kortet gjeld på strekninga mellom bustad og skole.
Skysskortet gir rett til skyss til skolens ordinære start- og sluttid.

Grunnskole
Du har rett på fri skoleskyss dersom:

  • Du har meir enn 4 km avstand mellom heim og skole. For førsteklassingar er avstanden 2 km. 
  • Du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom bustad og skole. 
  • Du har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, uavhengig av veglengde mellom bustad og skole. 
  • Det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, utan omsyn til reiselengde mellom bustad og skole.

Vidaregåande skole
Du har rett på fri skoleskyss dersom:

  • Du har meir enn 6 kilometer avstand mellom heim og skole.
  • Du på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom har behov for skyss, uavhengig av avstanden mellom bustad og opplæringsstaden. 
  • Det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, utan omsyn til reiselengde mellom bustad og opplæringsstaden.
Generelle reglar, gjeld både grunnskole og vidaregåande skole.

Skoleskyssordninga dekker ikkje:

  • Transport i forbindelse med til dømes ekskursjonar, andre aktivitetar i skoletida, samt utplassering i ungdomskole.
  • Skyss av elevassistentar.
  • Reiser på ferie- og fridagar.

Ver merksam på:
Ved varig endring av reisestrekninga di så må gi beskjed til skolen. Skolen eller kommunen kan ha eigne reglar for skoleskyss og førebels skyss.

Delt bustad:
Elevar som bur hjå foreldre med delt omsorg kan ha rett på skyss til to adresser. Eit barn har delt bustad når det bur tilnærma like mykje på begge stade. Det krevst ikkje absolutt 50/50 omsorgsdeling, men delt bustad skal vere reell og dokumenterast ved avtale. Samværsordning gjev ikkje skyssrett. Kopi av avtale leverast på skolen saman med søknadsskjema om skoleskyss. Linkar til skjema finn de til høgre under dokumenter.

Utrekning av avstand:
Avstanden mellom bustad og skole vert rekna etter kortaste farbare veg, frå dør til dør. Kartgrunnlaget er frå Statens Kartverk, og opplysningar om skolar og lokalisering av desse er innhenta frå kommunane. Ved måling skal fylkeskommunen si digitale utrekningsteneste nyttast, Gislink er godkjent som måleverktøy ved skoleskyss. http://skoleskyss.stfk.no/

Dersom du ikkje finn di adresse på kartet kan du merke huset med eit punkt, og slik berekne avstanden mellom bustad og skole. Vær merksam på at det kan skje feil i måling av avstand, pga. manglar i kartgrunnlaget.

Tilrettelagt skyss:
Elevar med varig eller mellombels funksjonshemming, skade eller sjukdom som gir behov for skoleskyss har rett til skyss uavhengig av avstand.  Fylkeskommuen gjer vedtak i slike saker etter at vi har motteke tilråding frå sakkunnig og informasjon frå skolen. Det er viktig at sakkunnig nyttar skjema utarbeidd av fylkeskommunen.

Skolane sender sakkunnigerklæring saman med skjema for skyssinformasjon vidare til fylkeskommunen. Vi handsamar søknadar så raskt som råd og iverkset skyss, etter at vi har motteke nødvendige opplysningar.

Grunnskoleelevar med funksjonshemming kan ha rett til tilrettelagt skyss til og frå SFO. Retten omfattar ikkje skyss i skoleferiane. Vi gjer merksam på at Opplæringslova ikkje gjev skyssrett dersom eleven har tilbod om leksehjelp, eller mottek eit avlastningstilbod før og etter skoletid.

Søknader
Søknader om skoleskyss vert levert til skolane. Du finn dokumentet for søknad om skoleskyss til høgre på nettsida.

Spørsmål som gjeld skoleskyss kan sendast elektronisk til: skoleskyss@mrfylke.no

 

 

Kontaktpersonar

Jorunn Sølvberg:
Sunnmøre

Merete Daae:
Aure, Averøy, Halsa, Kristiansund, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll

Marianne Nerås:
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Rauma, Vestnes

Dokument

Skyssreglement for grunnskole
PDF-dokument - 321,01 kB
Skyssreglement for vidaregåande skole
PDF-dokument - 310,22 kB
Skyssinformasjon frå skolen
PDF-dokument - 94,96 kB
Søknad om skoleskyss
PDF-dokument - 88,20 kB
Stadfesting av delt bustad
PDF-dokument - 86,53 kB
Skyssinformasjon ved voksenopplæring
PDF-dokument - 97,17 kB
Stadfesting voksenopplæring
PDF-dokument - 82,62 kB
Erklæring for lege eller sakkunnig
PDF-dokument - 112,78 kB