Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er ein alternativ veg til fag- og sveinebrev for vaksne personar som er i arbeid, der bedrifta ønsker å teikne kontrakt. Ordninga er ikkje tatt i bruk enda grunna tekniske årsakar.

Målgruppa er vaksne i arbeidslivet som har fullført grunnskole eller tilsvarande opplæring. Dei har noko praksis i faget, men treng rettleiing og opplæring før dei kan gå opp til fag-/sveineprøva. Kandidatene skal være i arbeid, og dei skal ha full lønn i heile læretida.

Kven kan bruke ordninga?

Du må vere i eit arbeidsforhold, og du må ha allsidig praksis i faget. I tillegg må du ha arbeidd minimum eitt år i full stilling for å kunne teikne kontrakt om fagbrev på jobb. For deg som jobber deltid, må den samla praksisen vere eitt år. Ein stillingsbrøk på 80% godkjennast som heiltid.

Kor lang blir læretida?

Det er lengda på lærefaget som er utgangspunktet for det samla kravet til praksis og opplæring før fag-/sveineprøva. For dei fleste fag er det 4 år. Minimum kontraktstid er eitt år.

Opplæring

Du blir realkompetansevurdert for å avklare kor mykje opplæring du treng og kor lang læretid du skal ha. Kompetansemåla som står igjen blir den personlige opplæringsplana di. Lærebedrifta teiknar kontrakt om fagbrev på jobb med deg og tar på seg opplæringsansvar etter plana. Kontrakten skal godkjennast av fylkeskommunen. Du får mange av dei same rettane og pliktane som lærlinger, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar.

Teori

Du må bestå ein fem timars sentralt gitt eksamen på Vg3 nivå før du kan melde deg opp til fag-/sveineprøva. Dette er den same eksamen som praksiskandidatane må bestå før dei kan melde seg opp til fag-/sveineprøva. Det er ikkje eit krav om fellesfag for kandidater for fagbrev på jobb.

Bedriftene

Bedriftene blir lærebedrifter på lik linje med bedrifter som blir godkjent for å ta inn lærlingar. Det er fylkeskommunen som godkjenner bedriftene.

Tilskot

Utgangspunktet for satsane blir basistilskot II som er fastsett av nasjonale myndigheiter. Tilskotet blir fastsett utfrå kor mykje opplæring bedrifta har ansvar for. Bedrifta får ikkje tilskot for den opplæringa fylkeskommunen gir.