Årets lærling

Kvart år kårar vi årets lærling i Møre og Romsdal. Prøvenemndene sender inn forslag på aktuelle kandidatar til prisen, og følgande kriterium blir lagt til grunn for vurderinga dei gjer:

  • Ei særs dugeleg gjennomført fag-/sveineprøve der det blir lagt vekt på fagleg kunnskap og ferdigheit utanom det vanlege.
  • Det skal leggast vekt på positive eigenskapar som handlag, nøyaktigheit, flid, effektivitet, ressursutnytting og orden. Dette inneber ei heilskapleg vurdering av kandidaten som fagperson.

Utdanningsavdelinga og Yrkesopplæringsnemnda vurderer dei innkomne forslaga og kårar ein vinnar.

Årets lærling får 10 000 kroner, diplom og blomster. Lærebedrifta der lærlingen har vært ansatt får også diplom og blomster.