Regional planlegging

Vi utarbeider planar for samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal, innanfor klima og miljø, verdiskaping, folkehelse, kompetanse, kultur, ressursforvaltning, samferdsel og næringsutvikling.

I planane viser vi kva som er satsingområde og prioriterte aktivitetar i fylkeskommunen. Planane skal også vere retningsgivande for kommunane og statlege etatar.

Fylkestinget er regional planmynde, det vil seie at dei har ansvaret for den regionale planlegginga.

Fylkeskommunen utarbeider fleire typar planar:

Kvar valperiode utarbeider vi ein regional planstrastegi i samarbeid med kommunar, statlege organ og organisasjonar. Dette er eit overordna plandokument som viser dei største utfordringane og moglegheitene for fylket framover og kva planar vi skal ha for å møte desse. Planstrategien skal ta utgangspunkt i nasjonale mål og rammer, men legge vekt på lokal erfaring og kunnskap.

Fylkesplan for 2017-2020, regional plan for Møre og Romsdal, er fylkeskommunen sin plan for den totale samfunnsutviklinga i fylket. Fylkesplanen skal gi eit grunnlag for prioriteringar og avgjerdsler i fylkeskommunen, kommunar, statlege etatar, næringsliv og organisasjonar i fylket.

Vi har ei rekke regionale delplanar for meir avgrensa samfunnsområde. Alle desse har handlingsprogram, som blir revidert årleg. Vi utarbeider også ei rekke temaplanar, sektorplanar og strategidokument for ulike område.

Snarvegar

Kontakt