Nyttårskonferansen 2020

7/01 2020 09:00 - 8/01 13:00
Scandic Seilet hotell i Molde
Skriv ut
Streaming frå konferansen
Streaming av Nyttårskonferansen 2020 dag 1
Streaming av Nyttårskonferansen 2020 dag 2 
For å kunne velje eit spesifikt innlegg frå programmet, trykk på bokmerke (bookmarks) nedst i høgre hjørne på streamingbilde etter at du har starta streaminga.

 

Her finn du alle presentasjonane frå nyttårskonferansen.

Møre og Romsdal 2025 arrangerer Nyttårskonferansen - møteplassen for toppleiarar i offentleg sektor med ansvar for Møre og Romsdal, og vi håper på like god deltaking som sist.

Møre og Romsdal er med i det nasjonale berekraftløftet, ei satsing for smart berekraftig samfunnsomstilling. Derfor er hovudtema for Nyttårskonferansen 2020 berekraft - og korleis offentleg sektor saman kan arbeide fram ein berekraftvisjon for Møre og Romsdal.

Følgande statsrådar deltek:
•    Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister 
•    Jon Georg Dale, samferdselsminister 

Til Nyttårskonferansen 2020 inviterer vi ordførarar, rådmenn/kommunedirektørar, toppleiarar for regionale statlege verksemder med ansvar for Møre og Romsdal, fylkesutval, Mørebenken, Ungdomspanelet, og toppleiing i Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Konferansen blir arrangert av prosjektet Møre og Romsdal 2025 og programkomiteen består av Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, KS og NAV

Vi har møterom tilgjengeleg for dei som ønsker å legge møter til konferansedagane og fasiliterer gjerne møter for dei som ønsker det. 

Deltaking blir fakturert i etterkant av konferansen.

Påmeldinga er no stengt.

 

Foredragsholdere

Katrin Blomvik Bakken

møteleiar

direktør Stiftinga Geirangerfjorden Versarv/Norsk fjordsenter. Arbeider dagleg med å ta vare på, formidle og utvikle verdsarvområdet Geirangerfjorden med omland. Blomvik Bakken har vore pådrivar for oppbygging av eit kompetansesenter for verdsarvområdet og har leia fleire utviklingsprosjekt i regi av verdsarvstiftinga, eit av desse er utviklinga av Grøn fjord partnerskapen – som arbeider for ei berekraftig utvikling av verdsarvfjordane.

Lene Vadseth Larsgård

møteleiar

studerer statsvitskap ved Universitetet i Oslo. Larsgård har eit brennande engasjement for heimbyen og resten av Møre og Romsdal. Larsgård meine ein må tenke langsiktig i utviklinga av fylket, med vekst, trygghet og trivsel som mål. Ho ønskjer ikkje at vi kaste bort tida på interne kamper, men heller fokusere på å samarbeide for å gjere Møre og Romsdal sterkare. Larsgård er medlem av Ungdomspanelet i Møre og Romsdal.

John Moldver Salthammer

møteleiar

går 1. året på medier og kommunikasjon på Molde videregående. På fritida er han aktivt medlem i Vestnes teaterlag, han driv elles med foto og spel gitar. Gjennom Vestnes Ungdomsråd og Ungdommens fylkesting blei Salthammer vald inn i Ungdomspanelet. Han er interessert i politikk, og brenn spesielt for utdanning- og kulturpolitikk.

Tove-Lise Torve

fylkesordførar i Møre og Romsdal. Trur på det gode i mennesket. Trur vi får til meir saman enn kvar for oss. Trur meir samarbeid og samhandling gir uante moglegheiter. Trur på Møre og Romsdal, moglegheitenes fylke. Sykepleier, tidlegare stortingsrepresentant og ordførar i Sunndal.

Kristian Mjøen

leiar eit nyetablert FN-senter for smart berekraftig utvikling. Han har vært forskar, gründer og rådgjevar i offentleg og privat sektor. I arbeidet til Mjøen står læring sentralt, og samanhengen mellom læring og endring både på individ, gruppe og samfunnsnivå. Han har leia oppbygginga av Universitetskommunen 3.0, ein ny tilnærming til samskapt læring mellom akademia og offentleg sektor. Arbeidet med Univerisitetskommunen 3.0 fikk kommunaldepartementets innovasjonspris 2019.  

Astrid J. Eidsvik

rådmann i nye Ålesund kommune. Eidsvik har dei siste to åra leia samanslåingsprosessen for Norges største kommunesamanslåing - fem kommuner blei ein kommune 1. januar 2020. Før dette var Eidsvik rådmann i Ålesund kommune, og har elles vore sjukehusdiretør i 20 år, seinast i Helse Møre og Romsdal. 

Ole Helge Haugen

spesialrådgivar berekraft. Møre og Romsdal fylkeskommune er første norske fylkeskommune som er med i FN sitt berekraftprogram U4SSC. Haugen skal leie dette arbeidet. Haugen kommer frå stillinga som fylkesplansjef i Møre og Romsdal fylkeskommune og har lang erfaring innan samfunns- og arealplanlegging.  

Monica Mæland

kommunal- og moderniseringsminister. Mæland var nøringsminister frå 2013 til 2018. Mæland er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen og har lang erfaring som politikar, blant anna ti år som byrådsleder i Bergen. 

Rigmor Brøste

fylkesmann i Møre og Romsdal. Brøste har lang erfaring frå offentleg sektor. Brøste har vore assisterande Fylkesmann sidan 2012. Før det var ho rådmann i Nesset kommune, og frå 1999 til 2006 var ho personal- og organisasjonssjef i Molde kommune.

Jon Georg Dale

samferdselsminister. Dale var frå 2015 til 2018 statsråd i landbruks- og matdepartementet, han sitt nå som representant for Møre og Romsdal i Stortinget. Dale er opprinneleg frå Volda og kjøttskjerar av yrke.

Hilde Aspås

dagleg leiar for NCE iKuben. NCE iKuben arbeider med innovasjon og omstilling i næringslivet der verdien av samarbeid, tverrfaglegheit og delingskultur vektleggast sterkt. Dette gjelder også i arbeidet med berekraft, som er eit av hovudsatsingsområdane til iKuben.

Kjell J. Larsen

administrerande direktør i Pipelife. Pipelife Norge har fabrikker i Stathelle, Ringebu og Surnadal, og er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Rørsystema nyttes til vann, avløp, kabelbeskyttelse og elektriske husinstallasjonar. Pipelife Norge er ein innovativ bedrift med egen forsknings- og utviklingsavdeling i Surnadal. Overordna mål er bærekraftig industriell vekst i Norge.

Joel Mills

dagleg leiar i Offshore Simulator Center (OSC). Mills er ein pioner innan simulering og visualisering med bakgrunn som industridesigner. Han er lidenskapelig opptatt av å bruke elegant teknologi og menneskesentrert design til å redusere kostnader, finne betre løysningar, auke sikkerheita og betre livskvalitet.

Annik Magerholm Fet

viserektor ved NTNU i Ålesund. Fet er også professor i berekraft med spesialisering innan miljøleiing og systemanalyse. Frå 2014-2016 var hun direktør og fagleg leiar for NTNUs strategiske forskningsområde berekraftig samfunnsutvikling.

Ungdomspanelet

ungdomspanelet er eit lovpålagt medverknadsorgan for Møre og Romsdal fylkeskommune. Kvart år blir ungdommens fylkesting arrangert, og ungdom frå heile Møre og Romsdal deltek. Under tinget blir eit handlingsprogram for det kommande året og eit arbeidsutval, ungdomspanelet, vald. Ungdomspanelet består av ni medlemmar og fem varamedlemmar, og skal følgje opp handlingsprogrammet, og vere med å styrke ungdomsinnflytelse og engasjement i fylket vårt.  

Torild Fagerbekk

avdelingsdirektør for avdelinga Samferdsel, Plan og Miljø i KS. Fagerbekk har lang kommunal erfaring, både innan bygg og plan. Frå 2008 til 2017 var ho plansjef i Skedsmo kommune.

Stein Atle Veland

direktør for NAV Møre og Romsdal. Veland er partner med den enkelte rådmann i drift og målretting av NAV kontora i fylket vårt. Ein av NAVs viktigaste oppdrag er å bidra til at så mange som mogleg - kan arbeide så mye som mogleg - så lenge som mogleg.

Arne Krokan

professor ved NTNU. Krokan forskar på korleis teknologi, og spesielt digitale tenester, endrar samfunnet. Krokan er ein av Norges mest ettertrakta foredragshaldarar innafor digitalisering og teknologi.

Arne Ingebrigtsen

rådmann i Kristiansund kommune. Kristiansund vedtok som første kommune i Norge ein kommuneplan basert på FNs berekraftsmål. Kristiansund har vunne DOGA-prisen for tenestedesign og Farmandprisen for økonomisk rapportering og mange fleire under Ingebrigtsens leiing. I november 2019 kom Kristiansund på 2 plass i European Public Service Awards, som er kåringa av dei mest innovative byane i Europa. Rådmannens ekspertise ligg i grenselandet mellom tenestedesign, LEAN og digitalisering - der teknologi møter kvardagen.

Torgeir Dahl

ordførar i nye Molde kommune. Utdanna siviløkonom, har bakgrunn frå privat næringsliv. Dahl har vært med å utvikle Norges største bokhandlerkonsern, som ble solgt til Gyldendal Norsk Forlag i 2000 (I dag ein del av Ark Bokhandel). Dahl har vore politisk aktiv frå 2003 som fylkespolitikar og kommunepolitikar i Molde. Dahl har vore ordfører i Molde sidan 2011. 

Odd-Arild Bugge

kommunedirektør i Tingvoll kommune. Født og oppvakse i Kristiansund, gift med ein sunnmøring. Master i samfunnsplanlegging frå Volda, natur- og miljøvernkandidat frå Telemark distriktshøgskole. Tidligare jobba hos fylkesmannens miljøvernavdeling, Tingvoll - og Kristiansund kommune.

Rune Sjurgard

rådmann i nye Volda kommune. Har vore rådmann i Volda sidan 2012 og før det 11 år i Herøy kommune. Han har vore prosjektrådmann for samanslåingsprosessen for Hornindal og Volda. Sjurgard er nestleiar i det nasjonale kommunedirektørutvalet i KS og tidlegare vore leiar for rådmannsutvalet i Møre og Romsdal. Sjurgard er opprinneleg frå Lom og har budd i Ørsta dei siste 27 åra.

Eva Vinje Aurdal

ordførar i nye Ålesund kommune. Aurdal er utdanna adjunkt og har lang fartstid frå Osloskolen og i Ålesund. Aurdal var bystyremedlem i Ålesund frå 1999, i fylkestinget frå 2007 og har vert ordførar i Ålesund sidan 2015. 

Program 7. januar

Det kan komme endringar i programmet.

Vi disponerer alle møteromma på Seilet 7. - 8. januar, ta kontakt med Mari Anne Bjørkmann om du ønsker å bruke et møterom.

09.00 Registrering
10.00 Møre og Romsdal 2025 - vel møtt! v/Tove-Lise Torve, fylkesordførar, Møre og Romsdal
11.45 Lunsj
13.00 Framtidas kommunar i Møre og Romsdal v/Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister, og Rigmor Brøste, fylkesmann, Møre og Romsdal
14.15 Moglegheiter for Møre og Romsdal v/Jon Georg Dale, samferdselsminister
14.45 Pause
15.30 Berekraft i næringslivet v/Hilde Aspås, NCE iKuben
17.15 Slutt for dagen
19.30 Konferansemiddag
Program 8. januar

Det kan komme endringar i programmet

​​​​​​​Vi disponerer alle møteromma på Seilet 7. - 8. januar, ta kontakt med Mari Anne Bjørkmann om du ønsker å bruke et møterom.

08.30 Utfordringar til foreldregenerasjonen v/Ungdomspanelet
10.30 Pause
11.15 Berekraft i kommunane v/Kristiansund, Molde, Tingvoll, Ålesund, Volda
13.00 Lunsj

Kontakt