Fylkesting 15.-16.juni

15/06 2020 10:00 - 16/06 16:30
Digitalt møte
Skriv ut

Saker til behandling:

T 34/20 Statusmelding - Oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar, statlege tilsyn og andre undersøkingar

T 35/20 Rapport frå undersøking av Norsk digital læringsarena (NDLA)

T 36/20 Rapport frå undersøking av "Prosjektstyring i investeringsprosjektet Nordøyvegen"

T 37/20 Rapport frå kontroll med finans- og gjeldsforvaltninga i 2019

T 38/20 Rapport frå undersøking av eigarskapsforvaltninga av Vigo IKS

T 39/20 Møreforsking AS - aksjekapital

T 40/20 Kjøp av byggfaghall ved Fræna vgs

T 41/20 Økonomirapportering per 1. tertial 2020

T 42/20 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2021 - 2024

T 43/20 Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2020-2024

T 44/20 Ordensreglement for elevane ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

T 45/20 Ny selskapsavtale VIGO IKS

T 46/20 Endring til kjønnsnøytral stillingstittel for leiar av fylkeskommunen sin administrasjon

T 47/20 Regional planstrategi Møre og Romsdal 2020 - 2024

T 48/20 Intensjonsavtale Sørsida i Ålesund

T 49/20 Nerlandsøybrua - Orientering om status

T 50/20 Prinsipp for fastsetting av ferjemidlar i sjølvfinansierande prosjekt

T 51/20 Revisjon av rammeplan for avkøyrslar og innføring av differensierte byggegrenser

T 52/20 DTK Sykkylven - lokalisering av ny klinikk

T 53/20 Nasjonal transportplan 2022-2033. Prioriteringar i Møre og Romsdal

T 54/20 Høyring på transportetatene sine svar på oppdrag til Nasjonal transportplan 2022-2033

T 55/20 Kravspesifikasjon for anskaffing av fylkesvegferjesamband Utasunds og Brattvåg – Dryna  Ikkje offentleg: Offl § 23 1. ledd, Fvl §13

T 56/20 Interpellasjon frå Silje Alise Ness (R) om vindkraftutbygginga på Haramsfjella

T 57/20 Interpellasjon frå Frank Sve (FRP) om tannklinikken i Stranda

T 58/20 Interpellasjon frå Yvonne Wold (SV) om behov for forskning

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet

Media og andre kan følgje møte via streaming på mrfylke.no/streaming