Fylkesting 20.-21.april

20/04 2020 10:00 - 21/04 15:30
Digitalt møte via videokonferanse
Skriv ut

Saker til behandling:

T 1/20   Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2019

T 2/20   Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2019

T 3/20   Rapport frå kontroll med finans- og gjeldsforvaltninga i 2019

T 4/20   Rapport frå undersøking av Norsk digital læringsarena (NDLA)

T 5/20   Rapport frå selskapsgjennomgang i Vegamot AS - Oppfølging av bompengeavtalen

T 6/20   Forvaltningsrevisjonsrapport FR 2-2019 Kontraktsoppfølging av ferjekontraktar

T 7/20   Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Heidi Nakken

T 8/20   Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Britt Giske Andersen

T 9/20   Mobbeombod i Møre og Romsdal - vidareføring av stillinga

T 10/20 Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS - IKA - godkjenning av selskapsavtale

T 11/20 Regionreforma - Overtaking av fiskerihamner

T 12/20 Omstilling 2020 - vurdering av oppgåveoverføring private tannklinikkar og etablering av tannlegevakt

T 13/20 Etablering av fylkeskommunale arbeidsplasser i Kristiansund

T 14/20 Tverrsektorielle prosjekt - status, finansiering og organisering

T 15/20 Reviderte vedtekter for Fagskolen i Møre og Romsdal

T 16/20 Statlege overføringar til fylkesvegferjedrifta - alternativ for justering av takst på ferje

T 17/20 Skredsikring av fylkesvegar i Møre og Romsdal

T 18/20 Meirverdiavgiftkompensasjon, kulturorganisasjonar og fylkeskommunalt engasjement

T 19/20 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2019

T 20/20 Endring av budsjettet for 2020

T 21/20 Resterande val til styre, råd og utval

T 22/20 Møre og Romsdal fylkeskommune - Tiltakspakke for nærings- og samfunnsliv

T 23/20 Interpellasjon frå Anne Marie Fiksdal (Frp) om framtidig trafikkavvikling på Furneset Ferjekai

T 24/20 Interpellasjon frå Geir Stenseth (Frp) om reversering av vedtatt nedlegging av utdanningstilbod

T 25/20 Interpellasjon frå Frank Sve (Frp) om oppheving av vedtaket om innføringa av Autopassdirektivet, og kutt i ferjeprisane

T 26/20 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 11-8, 1. ledd - U-7/20

T 27/20 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 11-8, 1. ledd - U-17/20

T 28/20 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 11-8, 1. ledd - U-39/20

T 29/20 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 11-8, 1. ledd - U-49/20

T 30/20 Tiltakspakke for Møre og Romsdal fylkeskommune ved statlig ekstraløyving i 2020

T 31/20 Endra godtgjersle for digitale møter

T 32/20 Spørsmål frå Marit Nerås Krogsæter (SP) om tilgang til Teams for folkevalde

T 33/20 Lovlegheitskontroll etter § 59 i kommunelova, over vedtak fatta i sak T 32/19

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet