Fylkestinget 14.-16. oktober

14/10 2019 12:00 - 16/10 15:30
Geiranger
Skriv ut
SaksnrTittel
T-40/19Godkjenning av fylkestingsvalet 2019
T-41/19Val av medlemer og varamedlemer til fylkesutvalet 2019 - 2023
T-42/19Val av fylkesordførar og fylkesvaraordførar for perioden 2019 - 2023
T-43/19Val av kontrollutval for perioden 2019 - 2023
T-44/19Val av medlemer og varamedlemer til hovudutvala for perioden 2019 - 2023
T-45/19Val av klagenemnd for perioden 2019 - 2023
T-46/19Val av klagenemnd i ferien (når klagenemnda ikkje kan møte) for perioden 2019 - 2023
T-47/19Val av fylkesvalstyre, leiar og nestleiar for fylkesvalstyret 2019 - 2023
T-48/19Val av utbyggingsutval for bygg og vegsaker 2019 - 2023
T-49/19Val av eldreråd for perioden 2019 - 2023
T-50/19Val av rådet for personar med nedsett funksjonsevne for perioden 2019 - 2023
T-51/19Forlenging av periode for sittande ungdomspanel
T-52/19Val av delegater til KS Landstinget 2019 - 2023
T-53/19Val av representantar til fylkesmøte KS 2019 - 2023
T-54/19Val til Vestlandsrådet for perioden 2019 - 2023
T-55/19Val av nye representantar til nasjonalpark- og verneområdestyre 2019 - 2023
T-56/19Val av representant til regional rovviltnemnd 2019 - 2023
T-57/19Val av representant til Nasjonal rassikringsgruppe for perioden 2019 - 2023
T-58/19Kontrollrapport - Overføring av fylkesvegadministrasjonen
T-59/19Økonomirapportering per 2. tertial 2019
T-60/19Eigarskapsmelding for 2018
T-61/19Søknad om forskotering av utbetaling av ferjeavløysingsmidlar frå Imarfinans AS
T-62/19Regionreforma - Overføring av dei statlege fiskerihamnene
T-63/19Sal av areal frå eigedom med gbnr. 35/1 i Vestnes kommune
T-64/19Regionalt forskingsfond - framlegg til styringsmodell
T-65/19Endring av reglement for Møre og Romsdal fylkesting
T-66/19Endring av reglement for Møre og Romsdal fylkesutval
T-67/19Endring av reglement for utdannings- og kompetanseutvalet
T-68/19Endring av reglement for kultur-, næring og folkehelseutvalet
T-69/19Endring av reglement for samferdselsutvalet
T-70/19Reglement for utbyggingsutval for bygg- og vegsaker
T-71/19Forslag til nytt reglement for eldrerådet
T-72/19Forslag til nytt reglement for rådet for personar med nedsett funksjonsevne
T-73/19Forslag til nytt reglement for ungdommens fylkesting og ungdomspanelet
T-74/19Endring av reglement for føring av møtebok for folkevalde organ
T-75/19Tilpassingar i reglement for godtgjersle for ombod i Møre og Romsdal fylkeskommune
T-76/19Revisjon av reglement for byggeprosjekt 2019

 

Fullstendig innkalling, program og saksframlegg finn du her