Fylkesutvalet 14. mai

14/05 2020 10:00 - 16:00
Videomøte
Skriv ut

Saker til behandling

U 57/20                Nasjonal transportplan 2022-2033. Prioriteringar i Møre og Romsdal

U 58/20                Høyring - Modulvogntog type 1 og 2 og 24-metersvogntog på vegar
                             som er tillate for 24 m tømmervogntog

U 59/20                Fordeling av Interreg-midlar 2021-2027

U 60/20                Herøy kommune - løyve til motocrossbane - gbnr 3/1 - Koparstadvegen
                            152 - klage på vedtak om dispensasjon frå kommuneplan

U 61/20                Klage på vedtak - Kristiansund kommune - Oppføring av tomannsbustad -
                             Kvalvågveien 12AB - dispensasjon frå kommuneplan

U 62/20                Hustadvika (Eide) kommune - reguleringsplan - detaljregulering - Skarvøya
                             gbnr 113/2 m.fl. oppføring av hytter - fråsegn ved avgrensa ettersyn

U 63/20                Sykkylven kommune - kommunedelplan sentrum - Ikornnes -
                             fråsegn til avgrensa høyring

U 64/20                Klimakur 2030 - høyringsuttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune

U 65/20                Høyring om «Domstolkommisjonens utredning NOU 2019:17
                             Domstolstruktur»

U 66/20                Forslag til ny organisering av Kystverket

 

RS 4/20                Svar til Kystverket om avhending av statlege fiskerihamner

RS 5/20                Mandatfordeling per valgdistrikt for stortingsvalget

RS 6/20                Fylkespartnarskapet – aktivert for samordning i krisetider

RS 7/20                Framtidig trafikkavvikling på Furneset Ferjekai

RS 8/20               Partnarskap for kompetanse og verdiskaping - uttale om utvikling
                            og omstilling av eksportnæringane

RS 9/20               Årsrapport 2019 for bygg- og eigedomsavdelinga

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.