Fylkesutvalet 22. september

22/09 2020 09:15 - 17:00
Fylkeshuset, Molde, møterom 102
Skriv ut

Saker til behandling

U 126/20             Program for fylkestinget i Geiranger 12. og 13. oktober 2020

U 127/20             Har vi framleis opplevingar til sals i 2021? Innspel til Statsbudsjettet

U 128/20             Intensjonsavtale om Sørsida i Ålesund

U 129/20             Skredsikringsprosjekt fv. 63 Korsmyra - Indreeide, Prosjektstatus og vidare 
                            framdrift 

U 130/20             Omklassifisering av vegar i Ålesund

U 131/20             Opptak av kommunal veg som fylkesveg grunna flytting av Sæbø ferjekai

U 132/20             Aksjeutviding Todalsfjordprosjektet

U 133/20             Fylkesplan for berekraftfylket Møre og Romsdal 2021 - 2024 - Endeleg

U 134/20             Økonomirapportering per 2. tertial 2020

U 135/20             Eigarskapsmelding for 2019

U 136/20             Omstilling 2020 - rapport for fase 3 - gjennomføring av administrative og 
                            politiske vedtak

U 137/20             Organisasjonsstrategi for Møre og Romsdal fylkeskommune

U 138/20             Yrkesopplæringsnemnda - fritak frå verv - suppleringsval

U 139/20             Val av skjønnsmedlemer 2021 - 2024

RS 16/20             Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien

RS 17/20              Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og
                             forskrift om valg til Sametinget

RS 18/20              Informasjon om endring i samelovens bestemmelse om valgdistrikt

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet