Fylkesutvalet 23.- 24. september

23/09 2019 12:30 - 24/09 17:30
Fylkeshuset, Molde, rom 700
Skriv ut

Saker til behandling:

SaksnrTittel
U-80/19Program for konstituerande fylkestingsamling i Geiranger 14. - 16. oktober 2019
U-81/19Høyringsfråsegn til strategisk havneplan 2019-2028 - Ålesundregionens havnevesen
U-82/19Orientering om retningsliner for behandling av søknader om løyve til akvakultur av matfisk av laks, aure og regnbogeaure på land
U-83/19Høyring av forslag til «Forskrift om de regionale forskingsfondene»
U-84/19Høyring NOU 2019:12 - Lærekraftig utvikling - Livslang læring for omstilling og konkurranseevne
U-85/19Nasjonal ramme for vindkraft - høyringsfråsegn
U-86/19Ålesundsregionen - regional klima-, areal- og transportplan - planprogram
U-87/19Høringsvar til endringar i rovviltforvaltninga
U-88/19Uttale til omklassifisering av E136 Ystneset - Skutvika
U-89/19Forslag til disponering av overskytande midlar frå Krifastsambandet
U-90/19Disponering av overskytande midlar frå Eiksundsambandet A/S
U-91/19Høyring av rapport frå ekspertutval som har vurdert teknologi og framtidas transportinfrastruktur
U-92/19Bemanning av samferdselsområdet i Møre og Romsdal fylkeskommune – ferjeforvaltning
U-93/19Søknad på Klimasatsmidlar til utsleppsfri hurtigbåt
U-94/19Økonomirapportering per 2. tertial 2019
U-95/19Eigarskapsmelding for 2018
U-96/19Søknad om forskotering av utbetaling av ferjeavløysingsmidlar frå Imarfinans AS
U-97/19Regionreforma - Overføring av dei statlege fiskerihamnene
U-98/19Sal av areal frå eigedom med gbnr. 35/1 i Vestnes kommune
U-99/19Regionalt forskingsfond - framlegg til styringsmodell
U-100/19Endring av reglement for Møre og Romsdal fylkesting
U-101/19Endring av reglement for Møre og Romsdal fylkesutval 
U-102/19Forlenging av periode for sittande ungdomspanel 
U-103/19Endring av reglement for samferdselsutvalet 
U-104/19Endring av reglement for utdannings- og kompetanseutvalet 
U-105/19Endring av reglement for kultur-, næring og folkehelseutvalet
U-106/19Reglement for utbyggingsutval for bygg- og vegsaker 
U-107/19Forslag til nytt reglement for rådet for personar med nedsett funksjonsevne
U-108/19Forslag til nytt reglement for Eldrerådet 
U-109/19Forslag til nytt reglement for ungdommens fylkesting og ungdomspanelet
U-110/19Endring av reglement for føring av møtebok for folkevalde organ 
U-111/19Tilpassingar i reglement for godtgjersle for ombod i Møre og Romsdal fylkeskommune
U-112/19Revisjon av reglement for byggeprosjekt 2019

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-9/19Rapport som en del av G-PaTRA prosjektet: Smøla Hydrogen value chain

 

Sakspapir og fullstendig møteinnkalling finn du her