Fylkesutvalet 24. februar

24/02 2020 11:00 - 15:30
Rom 700, fylkeshuset i Molde
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
U-17/20Bruk av midlar til tunnelsikring i 2020
U-18/20Disponering av overskytande midlar frå Eiksundsambandet
U-19/20Overføring av kontraktsansvaret for flyruter i Møre og Romsdal
U-20/20Ålesundregionen - regional plan for areal-, transport- og klima (PAKT) - vedtak om planprogram
U-21/20Innspel til "Nullutslippsløsninger for ikke-elektrifiserte baner (NULLFIB)"
U-22/20Høyring - forslag til program for konsekvensutgreiing for Ormen Lange fase 3
U-23/20Høyring av ny strategi for Nordsjøen - North Sea Region 2030
U-24/20Scenario 2030 - ønska retning for utvikling av reiselivsnæringa på Vestlandet fram mot år 2030
U-25/20Høyringsuttale - forslag til endringar i sameloven mv (konsultasjonar) og konsultasjonsrettleiar
U-26/20Uttale - regionreform og ansvars- og oppgåvefordeling på kulturområdet
U-27/20Orientering om prioritering for kulturminneforvaltninga 2020
U-28/20

Val av representant til regional rovviltnemnd 2019-2023 - innstilling av ny kandidat

Du finn møtepapira og fullstendig innkalling i møtekalenderen