Fylkesutvalet 24. mars

24/03 2020 09:00 - 15:30
Digitalt møte via videokonferanse
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
U-34/202020 - Statleg sikring av friluftslivsområde - Tilråding
U-35/20Høyring av NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak
U-36/20Høyringssvar - Rapport om kriteria for fylkeskommunale båtruter i inntektssystemet
U-37/20Rutereduksjon for buss 2020
U-38/20Omstillingsprosjekt for Geiranger og verdsarvområdet
U-39/20Avkorting av mellombels fritak - Monica Molvær
U-40/20Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Heidi Nakken
U-41/20Søknad om mellombels fritak frå politiske verv - Britt Giske Andersen
U-42/20Mobbeombod i Møre og Romsdal - vidareføring av stillinga
U-43/20Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS - IKA - godkjenning av selskapsavtale
U-44/20Regionreforma - Overtaking av fiskerihamner
U-45/20Omstilling 2020 - overføring av oppgåver frå den offentlege tannhelsetenesta til private tannklinikkar
U-46/20Etablering av fylkeskommunale arbeidsplasser i Kristiansund
U-47/20Tverrsektorielle prosjekt - status, finansiering og organisering
U-48/20Reviderte vedtekter for Fagskolen i Møre og Romsdal
U-49/20Statlege overføringar til fylkesvegferjedrifta - alternativ for justering av takst på ferje
U-50/20Skredsikring av fylkesvegar i Møre og Romsdal
U-51/20Meirverdiavgiftkompensasjon, kulturorganisasjonar og fylkeskommunalt engasjement
U-52/20Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2019
U-53/20Endring av budsjettet for 2020

Du finn fullstendig innkalling med saksframlegg i den politiske møtekalenderen

Du kan følge møte via mrfylke.no/streaming