Fylkesutvalet 27.januar

27/01 2020 10:30 - 15:30
Møterom 700, Fylkeshuset
Skriv ut

Saker til behandling

Du finn fullstendig møteinnkalling med saksframlegg her

SaksnrTittel
U-1/20T 87/19 Omstilling 2020 - delprosjekt P5 Organisering og struktur for den offentlege tannhelsetenesta - oversendingsframlegg frå Terje Hals (NML)
U-2/20T 108/19 Interpellasjon frå Frank Sve (FRP) om krav nedsetting av takstsoner på ferjeruta Volda-Lauvstad - oversendingsframlegg frå Frank Sve (FRP)
U-3/20Gjennomføring av fylkestingssamlingane
U-4/20K651 Spjelkavik Arena - utviding av prosjektet basert på vedtak i Ålesund kommune
U-5/20Strategikonferansen 2020 - innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til KS
U-6/20Konsultasjonsmøta våren 2020 - Bærekraftig økonomi i kommunar og fylkeskommunar
U-7/20Endring av budsjett for 2020
U-8/20Oppgradering etter tunnelsikkerheitsforskrifta
U-9/20Opphøyr av innkrevjing av bompengar ved Vågstrandtunnelen - tilslutning frå garantist
U-10/20Vidare utgreiing av nytt ferjesamband Kjørsvikbugen - Laksåvika
U-11/20Høyringsfråsegn til forslag om skjerpa utsleppsreglar for kloakk i norske farvatn
U-12/20Eit kvotesystem for auke verdiskaping
U-13/20NOU 2019:18 Skattlegging av havbruksverksemd
U-14/20Høyring - Regional planstrategi 2020 - 2024
U-15/20Tilsetting/innplassering i stilling som kompetanse- og næringsdirektør
U-16/20Møreforsking - aksjekapital (blir ettersendt )

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-1/20Prosess for innspel til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033
RS-2/20Ålesund kommune - lovlighetskontroll - bypakke Ålesund
RS-3/20Folkevaldopplæring