Kontrollutvalet 25. november

25/11 2020 10:00 - 15:30
Fylkeshuset, Molde, møterom 102
Skriv ut

Orienteringar

  • I sak KO-52/20 vil fylkeskommunedirektøren v/økonomisjef Geir Fjørtoft, med basis i den framlagde økonomiplana for 2021-2024, orientere nærare om status og utfordringar i den fylkeskommunale økonomien (inntil 30 min).
  • I sak KO-53/20 vil elev- og lærlingombodet Tove Regine Stranden orientere om status når det gjeld elev- og lærlingsituasjonen i fylket.
  • I sak KO-54/20 vil mobbeombodet Kristin Øksenvåg orientere om status når det gjeld mobbing i skolen i fylket.
  • I sak RS-34/20 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere nærare om aktuelle saker. (Inntil 20 min)

Tidsplan

10:00 - 11:30    Saksbehandling etter sakslista
11:30 - 12:00    Lunsj
12:00                Saksbehandling etter sakslista

Saker til behandling

KO 52/20             Orientering om fylkeskommunen sin økonomiske situasjon
                             - status og utfordringar

KO 53/20             Orientering om elev- og lærlingsituasjonen i Møre og Romsdal
                            - status og utfordringar

KO 54/20             Orientering om mobbing i skolen i Møre og Romsdal
                            - status og utfordringar

KO 55/20             Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggjeprosjekt K104
                            Romsdal vgs

KO 56/20             Reglement for kontrollutval, kontrollutvalet sitt sekretariat
                            og revisjonsordninga

RS 34/20              Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer

RS 35/20              Høyring - forenkla etterlevingskontroll av vesentlige
                             budsjettavvik (RSK 302)

RS 36/20              Finansrapport per 31.10.20

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.