Kontrollutvalet 28. mai

28/05 2020 10:00 - 15:30
Fylkeshuset, Molde, møterom 110
Skriv ut

Orienteringar

 • I sak KO-24/20 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere nærare om observasjonar, funn og tilrådingar etter kontroll av eigarskapsforvaltninga i Vigo IKS  (inntil 15 min)
 • I sak KO-25/20 vil forvaltningsrevisor Marianne Hopmark frå Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR), orientere nærare om observasjonar, funn og tilrådingar i undersøkinga av NDLA (inntil 15 min)
 • I sak KO-27/20 vil spesialrådgivar Gro Kosberg i fylkeskommunedirektøren sin økonomiseksjon, orientere nærare om korleis fylkeskommunen praktiserer finans- og gjeldsforvaltninga (inntil 20 min)
 • I sak KO-28/20 vil director/rådgivning Øyvind Sunde og partner Morten Thuve frå BDO as, orientere nærare om status i arbeidet med prosjekta «Budsjett- og økonomistyring» (inntil 45 min)
 • I sak KO-28/20 vil senior manager/rådgivning Thomas Axelsen frå BDO as, orientere nærare om status i arbeidet med prosjekta «Budsjett- og økonomistyring» samt «Prosjektstyring i investeringsprosjektet Nordøyvegen». (inntil 45 min)
 • I sak KO-30/20 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere nærare om tilbakemeldinga vedk. selskapsgjennomgangen i Astero AS  (inntil 15 min)
 • I sak KO-33/20 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad, orientere nærare om status når det gjeld oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonsrapportar, statlege tilsyn og andre kontrollar (inntil 20 min)
 • I sak KO-34/20 og KO 35/20 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere nærare om økonomirapport for Sentrale kontrollorgan og tilsyn med revisjonsordninga   (inntil 20 min)
 • I referatsak RS-14/20 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad gi ei nærare orientering om oppfølgingslista og øvrege referatsaker, med særleg fokus på sak RS-15/20  (inntil 30 min)

Tidsplan

10:00-10:25        Orienteringar om konsekvensar av Covid-19 for Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Samferdsel v/samferdselsdirektør Arild Fuglseth (10 min)
 • Utdanning v/kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken (10 min)

10:25-10:40        Orienteringar om nytt skoleadministrativt system v/kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken (15 min)

 • Status når det gjelder utvikling- og implementering av Visma InSchool, derunder vurdering av risiko og økonomi samt tilhøyrande handtering/tiltak

10:40-11:30        Saksbehandling etter sakslista

11:30-12:00        Lunsj

12:00-                 Saksbehandling etter sakslista

13-30-13:50        Orienteringar ved bygge- og eigedomssjef Per Olaf Brækkan (20 min)

 • Tannklinikk Sykkylven i samband med inngåing av leigekontrakt
 • Spjelkavik Arena
 • Borgund vgs etter tilsyn frå Ålesund kommune

13:50 - Saksbehandling etter sakslista

Møteslutt seinast kl 15:30

Saker til behandling

KO 24/20             Rapport frå undersøking av eigarskapsforvaltninga av Vigo IKS
                            (blir ettersendt)

KO 25/20             Rapport frå undersøking av Norsk digital læringsarena (NDLA)  

KO 26/20             Kontroll med rettstvistar i Møre og Romsdal fylkeskommune per
                            31. desember 2019
                            Vedlegg 1: Ikkje off, Offl §13, Fvl §13 

KO 27/20             Rapport frå kontroll med finans- og gjeldsforvaltninga i 2019      

KO 28/20             Statusorientering 2 - Undersøking av "Budsjett- og økonomistyringa
                             i fylkeskommunen"             

KO 29/20             Rapport frå undersøking av «Prosjektstyring i investeringsprosjektet
                            Nordøyvegen»
                          

KO 30/20             Tilbakemelding til rapport frå selskapsgjennomgang SK 2-2018 i Astero AS
                             Vedlegg 7, 8, 9: Ikkje off, Offl §13, Fvl §13

KO 31/20             Statusmelding - Oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar, statlege
                            tilsyn og andre undersøkingar 

KO 32/20             Sentrale kontrollorgan - Økonomirapport per 30. april 2020
                             Vedlegg 3: Ikkje off, Offl §13, Fvl §13

RS 14/20              Oppfølgingsliste - kontrollsjef orienterer             

RS 15/20              Informasjon om og drøfting av aktuelle kontrollprosjekt              

RS 16/20              Ny lov om førbelse unntak frå kommunelova    

RS 17/20              Medlemsinformasjon frå Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)        

RS 18/20              Forslag til nye revisjonsstandarder – forvaltnings-revisjon (RSK-001)
                             og eigarskapskontroll (RSK-002)    

RS 19/20              Ny standard for forenkla etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga
                             (RSK-301)

RS 20/20              Finansrapport per 31. mars 2020             

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet.