Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 1. desember

1/12 2020 10:30 - 17:00
Fylkeshuset, Molde, møterom 102 - (fjernmøte, jf kommunelova § 11-7)
Skriv ut

Orienteringar

  • Orientering om Falstadsenteret, ved direktør Christian Wee
  • Kultur, regional utvikling og fylkeskommunale byggeprosjekt, ved Per Olaf S Brækkan, bygg- og eigedomssjef, Møre og Romsdal fylkeskommune   
  • Fylkeskommunens ansvar og rolle i akvakulturforvaltninga, ved rådgivar Rebekka Varne, Møre og Romsdal fylkeskommune

Saker til behandling

KNF 105/20         Høyring - forslag til endringar av forureiningsregelverket
                             for akvakultur i sjø

KNF 106/20         Godkjenning av planprogram for Trøndelag vassregion og
                             Fullmakt til å legge regional vassforvaltningsplan for andre
                             vassregionar ut på høyring

KNF 107/20         Forprosjekt Innovasjonsarena Campus Kristiansund

KNF 108/20         Forslag til møtestadar for kultur-, næring- og folkehelseutvalet
                             sine møter i 2021

KNF 109/20         Desentralisert ordning for tilskot til kulturbygg - revidering
                             av retningslinjer

KNF 110/20         Anleggspolitikk for Møre og Romsdal - 2021-2024

KNF 111/20         Miljøprisen 2020 - Ikkje offentleg: Offl §26 2. ledd

RS 73/20              Orientering om støtte til reiselivsbedrifter i Møre og
                             Romsdal 2020

RS 74/20              Orientering om Bedriftsintern opplæring (BIO) i 2020

RS 75/20              Orientering - støtte til Fagskolen i Møre og Romsdal

RS 76/20              Høyring - Konsekvensutgreiing Ormen Lange fase 3

RS 77/20              Søknad om støtte til finansieringsutgifter til
                             utdjupingsprosjekt i Giske og Herøy kommune

RS 78/20              Månadsmelding frå NAV oktober 2020

RS 79/20              Budsjettoppfølging - Kultur-, næring- og
                             folkehelseutvalet - Periode 2020-10

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet