Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 20. oktober

20/10 2020 10:30 - 17:00
Fylkeshuset, Molde, møterom 102
Skriv ut

Orienteringar

  • Statusoppdatering folkehelseprogrammet ved rådgjevar Marita Helene Halvari
    • Presentasjon av delprosjekt Livet&Sånn i Ålesund kommuneved prosjektleiar Anne-Hilde Lystad, Ålesund kommune
  • Maritim næring, utfordringar og viktige politiske rammevilkår framover ved klyngeleder GCE Blue Maritime og adm direktør ÅKP Per Erik Dalen

Saker til behandling

KNF 83/20           Kunstnarstipend - innretting av ordninga for 2021 og 2022

KNF 84/20           Film-fylket Møre og Romsdal

KNF 85/20           Utviding av Kulturrabatt for ungdom

KNF 86/20           Museumsreforma og konsolidering av musea - gjennomgang av ulike
                            evalueringar

KNF 87/20           Tilskot frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond 2020

KNF 88/20           Støtte til utvikling av havnæringane i Kristiansund

KNF 89/20           Rullering av melding av Kystskogbruket

KNF 90/20           Tilskot til sentrumsutvikling i Volda kommune

KNF 91/20           Aktivitetspark i Ørsta sentrum

KNF 92/20           Norsk Tindesenter må få status som besøkssenter i Statsbudsjettet 2021

KNF 93/20           Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden -
                            høyringsuttale

RS 59/20              Status bruk av Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond 2020

RS 60/20              Evaluering av FoI-strategiane

RS 61/20              Orientering om foreløpig ramme for programkategori 13.50

RS 62/20              Regjeringa sin handlingsplan for eksport

RS 63/20              Månadsmelding frå NAV august og september 2020

RS 64/20              Orientering om økonomiske konsekvensar for kunst- og kulturaktørane
                             i Møre og Romsdal under koronapandemien

RS 65/20              Den kulturelle spaserstokken 2021

RS 66/20              Økonomirapportering 2. tertial - kulturområdet

RS 67/20              Rapportering på kulturtilskot per 1. oktober 2020

RS 68/20              Økonomirapport 1. halvår 2020 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

RS 69/20             Statsbudsjett 2021 – Næringsområdet - Orientering om
                            statsbudsjettframlegget og forslag til uttale

På møteplan 2020 finn du sakspapira til møtet