Eldrerådet 28. april

28/04 2021 11:00 - 15:30
Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Orienteringar

  • Ca. 11.10 Fylkestannlege Anthony Valen – Orientering om tannhelseteneste i områda som har fått lagt ned sin fylkestannklinikk
  • Ca. 11.20 Seksjonsleiar Konrad Lillevevang – Orientering om kva som er det juridiske grunnlaget for å krevje gebyr på bruk av lovlege betalingsmiddel ved kjøp av billetter i kollektivtransporten
  • Ca 11.30 Rådgivar Marita H. Halvari – Orientering om kartlegginga av rammevilkår for kommunale eldreråd.

Saker til behandling

E 3/21   Fylkesstrategi for kultur, frivillig sektor og arenaer - 2022-2025 -
             til høyring 

E 4/21   Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - etter høyring

E 5/21   Kartlegging av rammevilkår for kommunale eldreråd - rapport

E 6/21   Avvikle arbeidsutval (AU) for eldrerådet 2019-2023

E 7/21   Landskonferanse fylkeskommunale eldreråd i Trondheim 28. -
             30. september 2021

E 8/21   Fylkeseldrekonferansen 2021

E 9/21   Bestillingstransport i Møre og Romsdal

RS 10/21             2021 - Tilskot til etablering og utvikling av kommunale 
                            frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

RS 11/21              Handlingsprogram for eldrerådet i valperioden 2019-2023

RS 12/21              Politisk regelverk for byggesaker

RS 13/21              Bruk av midler til fag- og yrkesopplæring etter løyving frå
                             Fylkestinget

RS 14/21              Trøndelag eldreråd - Uttalelse til regjeringens forslag til endring i 
                             båt- og ferjenøkkelen i inntektssystemet for fylkeskommunene

RS 15/21              Tilbod som ikkje blir sett i gang, skoleåret 2021/2022

RS 16/21              Bruk av midler til fag- og yrkesopplæring etter løyving frå
                             Fylkestinget

RS 17/21              Tilbod som ikkje blir sett i gang, skoleåret 2021/2022

RS 18/21              Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
                             2021-2025

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet.