Fylkesting 14.-15. juni

14/06 2021 12:00 - 15/06 15:16
Hotel Union, Geiranger
Skriv ut

Program:

Måndag 14. juni: 
kl 1030 - Gruppemøte 
kl 1200 - Lunsj 
kl 1300 - Opning 
kl 1315 - Utdeling av Inkludering- og mangfaldsprisen 2020 
kl 1330 - Fylkesordførarens tale 
kl 1400 - Orientering om Næringsstrategi for Vestlandet v/leiar i styringsgruppa Per Vidar Kjølmoen og prosjektleiar Ingvill Flo,  PwC 
kl 1430 - Plenumsmøte med behandling av saker 
kl 1530 - Kaffepause 
kl 1600 - Plenumsmøte med behandling av saker 
kl 1800 - Fylkesutvalsmøte 
kl 2000 - Middag

Tysdag 15. juni: 
kl 0800 - Gruppemøte 
kl 0900 - Plenumsmøte med generell politisk debatt 
kl 1050 - 10 min. kaffepause 
kl 1100 - Plenumsmøte med behandling av saker 
kl 1200 - Lunsj 
kl 1300 - Plenumsmøte med behandling av saker
kl 1530 - Kaffepause 
kl 1600 - Plenumsmøte med eventuelt behandling av resterande saker, svar på interpellasjonar og spørsmål

Saker til behandling:

T 25/21    Val av kontrollprosjekt 2022-2023
T 26/21    Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggjeprosjekt K452 Spjelkavik vgs
T 27/21    Kontrollrapport - Undersøking av "Transaksjonar med nærståande i skolesektoren"
T 28/21    Kontrollrapport - Undersøknig av "Ressursstyring og bruk av overtid i vgs"
T 29/21    Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane for næringslivet og kommunal sektor
T 30/21    Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2021-2025
T 31/21    K2001 Volda vgs - TPO-base, prosjektstatus mai 2021
T 32/21    K752 Fræna vgs - marine fag, prosjektstatus mai 2021
T 33/21    K2002 Gjermundnes vgs - undervisningsfjøs, funksjonsprogram
T 34/21    Overordna utviklingsplan bygg og eigedom
T 35/21    Finansiering av reguleringsplan for fv. 60 Tomasgard - Røyrhus bru
T 36/21    Investeringsprogram for fylkesvegar 2022-2031
T 37/21    Driftsselskap Campus Kristiansund
T 38/21    Orientering Sørsida i Ålesund
T 39/21    Godkjenning av ny selskapsavtale for Vigo IKS
T 40/21    Ocean Seaweed Centre fase II
T 41/21    Årsrapport for 2020 frå Regionalt Forskingsfond Møre og Romsdal
T 42/21    Prinsipp for fylkeskommunal deltaking i og finansiering av vegselskap
T 43/21    Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - etter høyring
T 44/21    Etablering av nytt skysstilbod til/frå Store Kalvøy etter opninga av Nordøyvegen
T 45/21    Todalsfjordprosjektet - orientering om vedtatt kommunedelplan og vidare framdrift
T 46/21    Økonomirapportering per 1. tertial 2021
T 47/21    Endring av budsjettet for 2021
T 48/21    Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2022-2025
T 49/21    Handlingsprogram og mål i økonomiplanen
T 50/21    Skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal - oppheving
T 51/21    Møbelkraft AS - val av strategi i generalforsamling 2021
T 52/21    Søknad om fritak frå politiske verv - Erik Kursetgjerde
T 53/21    Kjøp av tomt til nytt bussdepot i Ålesund (saka vil bli ettersendt etter fylkesutvalets behandling 14.06.2021)
T 54/21    K651 Spjelkavik Arena - Skisseprosjekt - Vurdering av alternativ (saka vil bli ettersendt etter fylkesutvalets behandling 14.06.2021)
T 55/21    Regionale utviklingsmidlar til kultur - etablering av fond (saka vil bli ettersendt etter fylkesutvalets behandling 14.06.2021)
T 56/21    Søknad om ekstraordinære omstillingsmidlar for Geirangerfjorden verdsarvområde og omland (saka vil bli ettersendt etter fylkesutvalets behandling 14.06.2021)
T 57/21    Retningslinjer for saksgang i fylkeskommunale byggeprosjekt på veg (saka vil bli ettersendt etter fylkesutvalets behandling 14.06.2021)
T 58/21    Status og val av entrepriseform for bygging av ny Nerlandsøybru (saka vil bli ettersendt etter fylkesutvalets behandling 14.06.2021)
T 59/21    Interpellasjon frå Bente Bruun og Monica Molvær (H) om eksportnæringenes behov for forutsigbare rammevilkår gjennom EØS-avtalen
T 60/21    Interpellasjon frå Silje Alise Ness (R) om å trekke Oljefondet ut av selskap som investerer på okkupert område i Palestina
T 61/21    Interpellasjon frå Carl Johansen (MDG) om konsekvensar av vegprosjektet Kjerringsundet for Sundsbøen på Otrøya
T 62/21    Interpellasjon frå Elisabeth Jørgenvåg (NML) om trasèval for krysning av Romsdalsfjorden
T 63/21    Spørsmål frå Per Ivar Lied (SP) om Stad skipstunnel/hurtigbåtsamband/utviklingsmulegheiter
T 64/21    Spørsmål frå Yvonne Wold (SV) om 10-årsmarkeringen av 22. juli
T 65/21    Spørsmål frå Terje Hals (NML) om fødeavdelinga i Kristiansund

RS 2/21    Oversikt over saker til oppfølging 2020-2021 - fylkesutvalet og fylkestinget

RS 3/21   Lovlighetskontroll etter gammel kommunelov § 59 av fylkestinget i Møre og Romsdal sitt vedtak i sak om Bypakke Ålesund

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet