Fylkesutvalet 25. januar

25/01 2021 10:30 - 16:00
Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Saker til behandling

U 1/21      T 86/20 Mandat - Gjennomgåande hurtigbåttilbod Kristiansund-Trondheim frå
                 1. januar 2020 - oversendingsframlegg frå Terje Hals (NML)

U 2/21      T 95/20 Økonomiplan med handlingsprogram 2021-2024 med budsjett for 2021 -
                 oversendingsframlegg frå Terje Hals (NML)

U 3/21       Fylkesstrategi for samferdsel 2021-2024 - høyring

U 4/21       Realisering av Kjerringsundet

U 5/21       Høyring på rapport frå ekspertutval "På veg mot eit bedre bomsystem"

U 6/21       Høyring - forslag til endringar av forureiningsregelverket for akvakultur i sjø

U 7/21       Høyringsuttale til NOU 2020:12 - Næringslivets betydning for levende og
                  bærekraftige lokalsamfunn (Distriktsnæringsutvalget)

U 8/21       Uttale om organisering GIEK/Eksportkreditt

U 9/21       Rapportering januar 2021 - Regional planstrategi og fylkesplan 2020-2024

U 10/21     Godkjenning av planprogram for Trøndelag vassregion og Fullmakt til å legge
                  regional vassforvaltningsplan for andre vassregionar ut på høyring

U 11/21      Møre og Romsdal må bli ei sjølvstendig eining for straffegjennomføring, dersom
                   Stortinget vedtek ein to-nivåmodell i ny organisering av Kriminalomsorga,
                   jf. Prop. 143 L (2019-2020)

U 12/21       Orientering om overføring av dei statlege fiskerihamnene

U 13/21       Søknad om støtte til finansieringsutgifter til utdjupingsprosjekt i Giske kommune
                    og Herøy kommune

U 14/21       Wizz Air – søksmålsvarsel retta mot Møre og Romsdal fylkeskommune

U 15/21       Runde Miljøsenter AS – omstrukturering – nedsalg i fylkeskommunen sin
                    aksjeportefølgje 

U 16/21       Høyring – Forslag om endringar i smittevernloven (portforbod) 

U 17/21       Endring av budsjett 2021

RS 1/21       Handtering av garantiar stilt av Møre og Romsdal fylkeskommune som
                    sikkerheit til låna til bompengeprosjektet E136 Tresfjordbrua

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet.