Kontrollutvalet 19. mars

19/03 2021 10:00 - 15:00
Fjernmøte jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Orienteringar

  • I sak KO-14/21 vil Partner Birte Bjørkelo frå Risk Advisory i Deloitte as presentere observasjonar og funn frå undersøkinga av «Inntak og kvalitet i opplæringa for elever tatt inn etter § 6-17 i opplæringsforskrifta. (inntil 45 min)
  • I sak KO-15/21 vil adm. direktør Per Olav Myrstad, Astero AS gi ei generelle orientering om Astero AS (inntil 15 min). I tillegg vil forvaltningsrevisor Marianne Hopmark frå Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR), orientere om observasjonar og funn frå oppfølging av «Selskapsgjennomgang i Astero AS» (inntil 20 min)
  • I sak KO-17/21 vil oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor Anne Jorunn Vatne frå Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR), orientere om observasjonar og funn frå «Etterlevingskontroll med økonomiforvaltninga – på området for offentlege anskaffingar» (inntil 20 min)
  • I sak KO-18/21 vil oppdragsansvarleg rekneskapsrevisor Anne Jorunn Vatne frå Møre og Romsdal Revisjon SA (MRR), orientere om arbeidet med rekneskapsrevisjon for 2020 etter gjennomført årsoppgjersrevisjon (inntil 25 min)
  • I sak KO-19/21 vil økonomisjef Geir Fjørtoft frå stab for strategi og styring, gjere greie for hovudlinjene i fylkeskommunen sitt årsrekneskap og årsmelding for 2020 (inntil 25 min)

Tidsplan

10:00 - 11:30 Saksbehandling etter sakslista
11:30 - 12:00 Lunsj
12:00 -           Saksbehandling etter sakslista

Saker til behandling

KO 14/21            Kontrollrapport - Undersøking av "Inntak og kvalitet i
                           opplæringa for elever tatt inn etter § 6-17 i opplæringsforskrifta"

KO 15/21            Kontrollrapport - Oppfølging av "Selskapsgjennomgang i
                           Astero AS"

KO 16/21            Kontroll med rettstvistar i Møre og Romsdal
                           fylkeskommune per 31. desember 2020
                           Vedlegg: Ikkje offentleg – Offl § 13, Fvl § 13

KO 17/21            Revisjonsrapport - Forenkla etterlevingskontroll med
                           økonomiforvaltninga 2020 - på området offentlege anskaffingar

KO 18/21            Oppsummering av rekneskapsrevisjon 2020

KO 19/21            Kontrollutvalet sin uttale - Årsrekneskap og årsmelding
                           2020  for Møre og Romsdal fylkeskommune

KO 20/21            Sentrale kontrollorgan - Årsrekneskap 2020

KO 21/21            Sentrale kontrollorgan - Årsmelding 2020

RS 8/21               Oppfølgingsliste - kontrolldirektør orienterer

RS 9/21               Regelverk for ubrukte investeringsmidlar

RS 10/21             Rettleiar frå Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) -
                            Kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskap og årsmelding

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet