Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 2. februar

2/02 2021 10:30 - 15:30
Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Saker til behandling

KNF 1/21             2021 - Driftstilskot regionale kulturinstitusjonar

KNF 2/21             2021 - Treårig og eittårig driftstilskot til kulturorganisasjonar

KNF 3/21             2021 - Tilskot til festivalar og kulturarrangement

KNF 4/21             2021 - Tilskot til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi

KNF 5/21             Den kulturelle skolesekken 2021/2022 – mellombels oppdragsbrev

KNF 6/21             Orientering om sentrale arbeidsfelt for kulturmiljøforvaltninga i 2021

KNF 7/21             Møremusikarordninga - endring av retningslinjer

KNF 8/21             Regional vassforvaltningsplan for Møre og Romsdal vassregion 2022 - 2027

KNF 9/21             Innspel til jordbruksforhandlingane 2021

KNF 10/21           Oppstartsmelding - Fylkesstrategi for landbruk i Møre og Romsdal

KNF 11/21           Rullering av forskings- og innovasjonsstrategiane for næringsliv
                            og kommunal sektor -  Forskings- og innovasjonsstrategi for Møre og
                            Romsdal 2021-2024

KNF 12/21           Fordeling av midlar til distrikts- og regionalpolitiske føremål 2021

KNF 13/21           Bedriftsintern opplæring i 2021

KNF 14/21           Forvalting av Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond i 2021

KNF 15/21           Styrking av Regionalt Forskingsfond Møre og Romsdal - marin sektor

KNF 16/21           Søtte til klyngeprosjekt - NCE Blue Legasea

KNF 17/21           Tilskot til prosjektet «Grøn Kai»

KNF 18/21           Søknad om tilskot til omstilling i Sykkylven, år 1

KNF 19/21           Søknad om tilskot for å etablere Tingvoll Økopark som senter
                            for berekraftig utvikling innan arealforvaltning og artsmangfald

RS 1/21               Oversikt over rammer og retningsliner for støtteordningar på
                            næringsområdet 2021

RS 2/21              Høyringsuttale til NOU 2020:12 - Næringslivets betydning for levende
                           og bærekraftige lokalsamfunn (Distriktsnæringsutvalget)

RS 3/21              Uttale om lokalisering av GIEK/Eksportkreditt

RS 4/21              Møre og Romsdal må bli ei sjølvstendig eining for straffegjennomføring,
                           dersom Stortinget vedtek ein to-nivåmodell i ny organisering av
                           Kriminalomsorga, jf. Prop. 143 L (2019-2020)

RS 5/21             Søknad om støtte til finansieringsutgifter til utdjupingsprosjekt
                           i Giske kommune og Herøy kommune

RS 6/21             Månadsmelding frå NAV desember 2020

RS 7/21             Tiltaksplan kultur 2021 og årsrapport 2020

RS 8/21             Samarbeidsavtale mellom Voksenopplærings-forbudet og Møre og
                          Romsdal fylkeskommune inngått oktober 2020

RS 9/21             Orientering om God Helse samarbeidsavtalar 2020-2023

RS 10/21           Årsresultat 2020 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet.