Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 9. mars

9/03 2021 10:30 - 16:00
Fjernmøte, jf kommunelova § 11-7 (digitalt møte)
Skriv ut

Orienteringar:

  • Kristiansund kommune sine prioriteringar på områda kultur, næring og folkehelse ved rådmann Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune
  • Campus Kristiansund – status for utviklingsarbeidet ved prosjektleiar Roland Mauseth 
  • Opera-, museum- og kulturhus Kristiansund – status i prosjektet ved styreleiar Eigunn Stav Sætre
  • Framtidig kraftsituasjon i Møre og Romsdal ved seksjonsleiar Bengt Endreseth
  • Orientering om Tingvoll Økopark, ved representant for Økoparken

Saker til behandling

KNF 20/21           Høyringsuttale til NOU 2020:15 "Det handler om Norge"

KNF 21/21           Høyringsuttale   - forslag til program for konsekvensutgreiing
                            for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel

KNF 22/21           Høyring - forslag til endringar i akvakulturregelverket

KNF 23/21           Søknad forprosjekt nullutslepp 2025 i Storfjorden

KNF 24/21           Søknad om støtte til evaluering og utvikling av Grønn Forskning
                            2.0 og utredning av behovet for jordbruksklynge

KNF 25/21           Fordeling av hoppid.no avklaringsmidlar 2021

KNF 26/21           Støtte til GCE Blue Maritime 2021

KNF 27/21           Fylkesprisen Årets Bedrift 2020 - Ikkje offentleg: Offl § 26, 2. ledd

KNF 28/21           Årsrapport 2020 - den offentlege tannhelsetenesta

KNF 29/21           2021 - Tilskot til freda bygg i privat eige - Post 71

KNF 30/21           2021 - Tilskot til kulturminne i verdsarvområdet

KNF 31/21           2021 - Tilskot og førehandstilsegn til tekniske og industrielle
                            kulturminne for 2021 og 2022 - post 72

KNF 32/21           2021 - Tilskot og førehandstilsegn til brannsikring av tette
                            trehusområde for 2021 og 2022 - post 73

KNF 33/21           2021 - Tilskot til fartøyvern - post 74 og SAVOS

KNF 34/21           2021 - Tilskot til friluftslivsaktivitet

KNF 35/21           2021 - Tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde

KNF 36/21           2021 - Tilskot til etablering og utvikling av kommunale
                             frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

KNF 37/21           Statleg sikring av friluftslivsområde i Møre og Romsdal 2021 -
                            tilråding

RS 11/21              Norsk kulturindeks Møre og Romsdal 2020

RS 12/21              Undervegsrapportering om fusjonsarbeidet i Musea på Sunnmøre

RS 13/21              Undersøkelse økonomisk konsolidering regionmusea

RS 14/21              Kommunale råd for personar med nedsett funksjonsevne i Møre og
                             Romsdal. Kartlegging av rammevilkår 2020

RS 15/21              Årsmelding 2020 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

RS 16/21              Årsmelding 2020 - Eldrerådet

RS 17/21              Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2020

RS 18/21              Rapportering 2020 - Verkemiddelbruk på landbruks- og
                             matområdet for Møre og Romsdal

RS 19/21              Nordsjøkommisjonen - Møte i Marine ressursargruppe

RS 20/21              Kompetansenettverket for lokalmat - Midt-Norge -Årsrapport
                             2020 med regnskapstall

RS 21/21              Månadsmelding frå NAV januar og februar 2021

RS 22/21              Detaljbudsjett 2021 - Kultur-, næring- og folkehelseutvalet

På møteplan 2021 finn du sakspapira til møtet