Utdannings- og kompetanseutvalet 7. mai

7/05 2020 10:30 - 15:30
Digitalt møte
Skriv ut

Saker til behandling

SaksnrTittel
UDK-8/20Fylkesstrategi for kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2020-2024
UDK-9/20Elevundersøkinga, årleg rapportering, lærebedriftsundersøkinga og lærlingundersøkinga skoleåret 2019-2020
UDK-10/20HMS for elevar 2020
UDK-11/20Høyring NOU 19/23 Ny opplæringslov
UDK-12/20Orientering - Status innføring av nytt skoleadministrativt system
UDK-13/20Orientering om varselknappen mot mobbing
UDK-14/20Ny selskapsavtale VIGO IKS

Referatsaker

SaksnrTittel
RS-6/20Tiltakspakke for Møre og Romsdal fylkeskommune ved statleg ekstraløyving i 2020
RS-7/20Internasjonalt arbeid - årsrapport 2019
RS-8/20Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar 2020
RS-9/20Detaljbudsjett for utdannings- og kompetanseutvalet 2020
RS-10/20Årsmelding 2019 - Eldrerådet
RS-11/20Årsmelding 2019 - Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

Du finn møteinnkalling med saksframlegg i den politiske møtekalenderen