Nasjonal konferanse om cruiseturisme

29/10 2019 09:00 - 16:30
Bergen
Skriv ut

Vestlandsrådet ved fylkeskommunane i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal inviterer til nasjonal konferanse om cruiseturisme til Norge i Bergen 29. oktober 2019.

Konferansen er aktuell for alle aktørar i Noreg som er involvert i cruiseturisme, samt interesseorganisasjonar, offentlege etatar, kommunar, fylke og departement.

Målet med konferansen er å auke kunnskapen omkring nokre av dei mange utfordringane knytt til cruiseturisme i Noreg. Både næringa og det offentlege har behov for å planlegge og ta best moglege avgjersler på korleis vi skal legge til rette for og møte den forventa veksten i cruisetrafikken som prognosane peikar på. Konferansens format vil veksle mellom presentasjonar, paneldiskusjonar og debatt der konferansedeltakarane deltek.

Programmet for konferansen byr blant anna på følgande:

  • Opningsforedrag v/statssekretær Atle Hamar, Klima- og miljødepartementet
  • Treng vi ein nasjonal cruisestrategi, og kva bør strategien legge vekt på og prioritere?  Innlegg ved representantar frå ulike delar av cruisenæringa, med påfølgande paneldebatt.
  • Den nye Hamne- og farvasslova. Gjennomgang ved Samferdselsdepartementet. Kva endringar inneber revidert Hamne- og farvasslov, og kva betyr dette for dei enkelte hamnene og destinasjonane - mtp lokale begrensningar og reguleringar?
  • Tålegrenseanalyser for reisemål. Presentasjon av eit analyseverktøy som reisemål kan bruke for å vurdere tåleevna for å motta tilreisande, inkludert cruisegjestar.  Analyseverktøyet er utarbeidd av McKinsey Company på oppdrag av World Travel and Tourism Council og er basert på undersøkingar og data frå 34 byer rundt om i verda.
  • Fremtidige energiformer for cruiseskip. Er det landstraum, batteridrift, LNG, hydrogen eller andre energiberarar som er fremtid for cruisenæringa? Kva konsekvensar vil val av energiform ha for Noreg? Kva moglegheiter opnar dette for reiselivsnæringa og andre leverandørnæringar? Innleiing ved Norsk Klimastiftelse og DNVGL Grønt Skipsfartsprogram. Korte innlegg frå representantar som er involvert i nokre av dei mest aktuelle alternativa.
  • Beredskap knytt til cruisetrafikk i Noreg. Er beredskapen vår til uønska hendingar knytt til cruisetrafikk god nok? Er norske myndigheiter i stand til å handtere alvorlege, uønska hendingar, der fleire tusen passasjerar og mannskap er involvert? Korleis kan vi forebygge for slike hendingar i fremtiden? Institutt for marin teknikk, NTNU og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Konferansen er ein dagskonferanse (09.00-16.30) og skjer på Grand Hotel Terminus i Bergen. Deltakaravgifta er 500 kroner og inkluderer lunsj. Beløpet blir fakturert ved påmelding. Eventuell overnatting må den enkelte konferansedeltakaren ordne sjølve.

Klikk her for å melde deg på konferansen:  https://sfj.pameldingssystem.no/nasjonalcruisekonferanse2019

Har du spørsmål, kontakt prosjektleiar Trond Amland på trond@reiselivsutvikling.no  eller mobil 908 55755

Kontakt