Folkehelse, idrett og friluftsliv

Seksjon for folkehelse, idrett og friluftsliv samordnar folkehelsearbeidet og følger opp samarbeidsavtalen om God Helse med kommunane i fylket. Vi jobbar med kunnskapsgrunnlag og planarbeid, tek initiativ til og legg til rette for utviklingsprosjekt, kurs og nettverksbygging. I tillegg deler vi ut tilskot til søkarar innan mange ulike område.

Vi arbeidar med å utvikle og gjennomføre anleggspolitikk. Vi tildeler spelemidlar til utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og jobbar med idrettsutvikling mellom anna gjennom tildeling av idrettsstipend til ungdom og klubb kvart år.

Seksjonen jobbar òg med kartlegging, verdsetting og statleg sikring av friluftslivsområde og planlegging for friluftsliv. I tillegg har vi ansvar for frivillig sektor samt oppfølging og koordinering av eldrerådet og rådet for personar med nedsett funksjonsevne.

Snarvegar

Kontakt