Folkehelseundersøkinga

For første gong skal det gjennomførast ei stor folkehelseundersøking i heile Møre og Romsdal. Undersøkinga blir gjennomført i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) og vil gi oss viktig informasjon om helsa, velferda, trivselen og livskvaliteten til innbyggarane i fylket.

Undersøkinga blir gjennomført i perioden 1.–14. februar 2021 og skal gi betre kunnskap om vaksenbefolkninga sin situasjon enn den vi har i dag. Resultata vil gi kunnskap om kva for område som vil trenge ein ekstra innsats, og på kva område det går bra. Dette vil kunne ha stor nytte i arbeidet med å gjere Møre og Romsdal til ein enda betre stad å bu og leve.

54 000 blir invitert til å delta

Undersøkinga går ut til 54 000 av dei som bur i fylket som er 18 år og eldre. Dei som får undersøkinga vil bli direkte invitert til å svare på spørjeundersøkinga per SMS og e-post. Gjennomføringa er heil-elektronisk, basert på eit utval trekt frå Folkeregisteret. Du kan svare på undersøkinga frå din smarttelefon, nettbrett eller PC.

For å svare på undersøkinga loggar du deg inn med personleg ID, for eksempel bank-ID eller Min-ID. Lenka er kryptert for å unngå at ho blir kapra av robotar og brukt til svindelforsøk.

Andre innbyggjarar kan òg svara på undersøkinga. Det einaste kravet er at du må vere 18 år eller eldre og bu i Møre og Romsdal.

Lenke til undersøkinga

For å delta i undersøkinga kan du følgje lenka til skjemaet. Dersom du ønskjer å sjå spørjeskjema på førehand, kan du ta ein titt på skjemaene nedst på sida, under «Dokument».

Les meir om...

Har du spørsmål?

Ring 71 28 03 30 på kvardagar mellom kl. 9–15, eller send ein e-post til folkehelse@mrfylke.no.

This is the first time a large scale public health survey will be carried out in the whole of Møre og Romsdal.

The survey is conducted in collaboration with the National Institute of Public Health (FHI). It will provide important information about health, welfare, well-being and quality of life to the inhabitants of the county.

The survey is conducted in the period between 1-14 February 2021.

Following the survey, we will have better knowledge about the adult population's situation than we have today. The results will tell us which area needs extra effort, and which area things are doing well. This could be very useful in our work of making Møre og Romsdal an even better place to live.

Invites 54 000 people to take part

The survey is sent out to 54 000 inhabitants in Møre og Romsdal, 18 years and older. Those who receive the survey via text message or e-mail will be directly invited to respond . It is a digital survey based on a selection from the National Population Register [no: Folkeregisteret]. You can take part in the survey from a smartphone, tablet or PC.

To answer the survey, log in with e.g. bank-ID or Min-ID. The webpage is encrypted to prevent it from being hacked by robots and used for fraud purposes.

Other residents are welcome to respond to the survey. The only requirement is that you must be 18 years or older, and live in Møre og Romsdal.

Link to the survey will be available on Monday 1 February.

 

Dokumenter

Kontakt