Spørsmål og svar

Fylkeskommunen og kommunane skal ha oversikt over folkehelsa i kommunen. Dette står i folkehelselova.

 • Resultata frå undersøkinga vil bli bidra til å gi ei betre oversikt over folkehelsa i fylket.
 • Oversikt over folkehelsa blir delt med politikarar og tilsette i fylkeskommunen og kommunar, slik at kunnskapen kan nyttast på tvers av fagområde for å auke livskvalitet og trivsel, og gjere Møre og Romsdal til ein betre plass å bu, arbeide og leve
 • Det er også eit mål å bruke resultata frå undersøkinga i forsking 

Spørsmåla handlar om helse, trivsel og andre tilhøve som har betyding for folkehelsa.

 • Oppvekst og levekårstilhøve; mellom anna økonomiske vilkår og tilhøve som gjeld bustad, arbeid og utdanning, sosial støtte
 • Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø; mellom anna nærmiljø og støyplagar
 • Skader og ulykke
 • Helserelatert åtferd; fysisk aktivitet, ernæring, bruk av tobakk og rusmiddel
 • Helsetilstand; helse, tannhelse, sjukdom og psykiske plager
 • Omsorgsbelastning
 • Mobilitet, universell utforming og spesialisthelsetenesta
 • Koronavaksine

Undersøkinga blir sendt ut til inviterte personar per e-post/SMS. I tillegg vil undersøkinga vere tilgjengeleg for alle møre og romsdalingar som er 18 år eller eldre.

Undersøkinga er tilgjengeleg i to veker, frå og med 1. februar.

Opplysningane som deltakarane gir blir lagra og behandla i samsvar med gjeldande reglar om personvern.

 • Alle opplysningar blir behandla utan namn og fødselsnummer og andre gjenkjennande opplysningar
 • Resultata vil berre bli publiserte på gruppenivå og aldri på individnivå. Det vil ikkje bli publisert resultat basert på svar frå berre ein eller svært få personar
 • Fylkeskommunen/bustadkommunen vil berre få anonyme datafiler for vidare analyse
 • Det kan bli aktuelt for Folkehelseinstituttet å hente inn opplysningar frå andre kjelder slik som opplysningar om utdanning, inntekt, sysselsetting og helse. Føremålet er kvalitetskontroll og framstilling av gode analyser

Vi har allereie eit godt kunnskapsgrunnlag for barn og unge gjennom Ungdata undersøkingane. Les meir på Ungdata (lenke opnast i ny fane).

Mellom dei som har motteke invitasjon til å delta i undersøkinga, og som har sendt inn svar, vil Folkehelseinstituttet trekke ut tre tilfeldige personar som får kvart sitt gåvekort på enten 5000 eller 2500 i ein sportsbutikk. Vinnarane vil få tilsendt gåvekortet i posten.

Dette er to namn på den same undersøkinga. For å tydeleggjere at undersøkinga handlar om meir enn helse – også trivsel, livskvalitet og sosiale tilhøve er viktige deler av undersøkinga, så brukar vi folkehelseundersøkinga.

BankID og BankID på mobil blir brukt til å logge inn på nær sagt alle offentlege nettstader med høgaste sikkerheitsnivå.

Gjennom bruk av BankID er vi sikker på at den som får invitasjon til å delta også er den som svarar. Det er ein elektronisk signatur for samtykke.

Når dei som svarar på undersøkinga brukar BankID,  sikrar vi at vi får svar frå dei ulike kategoriane i befolkninga som kjøn, alder, bustad.

English

The county and the municipalities will have an overview of public health in the municipality, as stated in the Public Health Act.

 • The results from the survey will be included in the overview work
 • The overview is shared with politicians and employees in the county and municipalities. This way, knowledge can be used across disciplines to increase the quality of life and well-being. It will also contribute to make Møre og Romsdal a better place to live and work.
 • It is a goal to use the results from the survey in further research.

The questions are about health, well-being and other habits that are important for public health.

 • Upbringing and living conditions e.g. financial conditions and housing, work and education, social support.
 • Physical, biological, chemical and social environment e.g. local environments and noise nuisances.
 • Injuries and accidents
 • Health-related behaviour e.g. physical activity, nutrition, use of tobacco and drugs.
 • State of health e.g. health, dental health, physical and mental illnesses.
 • Caring responsibilities
 • Mobility, universal design and specialist health care services.
 • The COVID-19 vaccine

The survey is sent out to selected people by e-mail or text message. The survey will also be available for all inhabitants in Møre og Romsdal who are 18 years or older.

The survey is available for two weeks, starting on 1 February.

The information provided is stored and processed following today's privacy rules.

 • All information is processed without a name, birth number and other recognisable information.
 • The results will only be published at group level and never at an individual level. No results will be published based on responses from smaller groups.
 • The county or municipality will only receive anonymous data for further analysis.
 • It may be relevant for the National Institute of Public Health to collect information from other sources. This might be information on education, income, employment and health. The purpose is quality control and the production of good analysis.

We already have knowledge of children and young people through Ungdata surveys. Read more about this at Ungdata.no (link opens in new tab).

The National Institute of Public Health will draw three random people from those who have received an invitation to take part in the survey, and who have submitted answers. They will each receive a gift certificate of either 2,500 or 5,000 NOK in a sports shop. The winners will receive the gift card via mail.

These are two names for the same survey. To make it clear that the survey is about more than health – this including well-being, quality of life and social conditions, which are also essential parts of the survey, we use The Public Health survey.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.